dcsimg

Information och samråd

Både plan- och bygglagen och miljöbalken innehåller tydliga regler om när och hur samråd ska genomföras med myndigheter, berörda, allmänheten m.fl. Samrådet är en process som bl.a. kan bestå av ett eller flera samrådsmöten, men även skriftväxling.

En viktig skillnad mellan de båda lagstiftningarna är dock att i plan- och bygglagen är det kommunen som ansvarar för samråd och kommunikation medan det i miljöbalken ligger ett stort ansvar på verksamhetsutövaren. Formerna för samråd och kommunikation skiljer sig också åt mellan lagarna.

För enskilda som berörs av olika åtgärder och även för verksamhetsutövare, kan de här skillnaderna i de formella kraven verka förvirrande. Därför är det viktigt att information och aktiviteter samordnas så långt möjligt. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det dock viktigt att det tydligt framgår att det handlar om information och samråd enligt olika lagar och i olika processer och beslut.

De formella kraven i lagstiftningen utgör ingen garanti för att medborgare får eller upplever reellt inflytande. För att det ska uppnås krävs ett medvetet arbetssätt med ett direkt syfte att få ett bättre beslutsunderlag. Intresset för och diskussionen om medborgarmedverkan i samhällsbyggandet har ökat de senaste 10–20 åren och detta av flera orsaker. Samtidigt har engagemanget för förändringar i närmiljön ökat. Det finns också en större medvetenhet om att medverkan från sakägare och allmänhet ger bättre kunskapsunderlag och därmed också högre kvalitet på slutprodukten. En vanlig uppfattning är att medborgarmedverkan kräver stora resurser, framför allt tid. Men detta ska vägas mot den vinst som man uppnår om förslaget därigenom blir mer genomarbetat och bättre förankrat och kanske också står sig bättre i en överprövning.

Vindkraftsplaneringen sker på olika nivåer och i olika stadier, från översiktsplanering till enskilda projekt, och det krävs olika arbetssätt för att nå ut till en bredare allmänhet. Reellt inflytande över det slutliga resultatet beror dock i stor utsträckning på tillgången till information och när man kom in i processen.

Energimyndigheten
Boverket
Naturvårdsverket
Publicerad: 2015-11-06
Ändrad: 2018-06-26