dcsimg

Kommuner

Kommunen har genom plan- och bygglagen (2010:900) och principen om kommunal självstyrelse ett avgörande inflytande över markanvändningen inom kommunen.

Sedan de nya reglerna för prövning av vindkraft trädde i kraft är bygglov inte nödvändigt för vindkraftverk som har tillstånd enligt miljöbalken. Kommunen har ändå genom plan- och bygglagens bestämmelser om översiktsplan ett starkt planeringsverktyg för lokalisering av bl.a. vindkraft. En översiktsplan är inte bindande men den tillmäts betydelse vid prövning av ärenden i olika instanser.

Tillstånd till vindkraftverk som inte är bygglovspliktiga får ges bara om kommunen har tillstyrkt det. Detta innebär i praktiken en vetorätt för kommunen i mål eller ärenden om tillstånd om vindkraftverk. Några särskilda regler som styr kommunens yttrande inom ramen för tillståndsprövningen finns inte utöver de allmänna krav på saklighet och opartiskhet som gäller för kommunal verksamhet. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten med stöd av 17 kap. 6 § miljöbalken, om det är synnerligen angeläget från nationell synpunkt att verksamheten kommer till stånd.

Det är viktigt att en kommun som är negativ till en etablering av vindkraft redan under samrådsprocessen enligt 6 kap. miljöbalken tydligt redogör för sin uppfattning. Annars riskerar verksamhetsutövaren att dra på sig kostnader för prövningsprocessen i onödan.

Kommunerna har frihet att organisera sina verksamheter och fördela ansvaret mellan nämnder på olika sätt. Det är kommunfullmäktige som antar reglemente för kommunen och fördelar arbetsuppgifterna mellan de olika nämnderna och styrelserna. Fullmäktige antar översiktsplan och enligt huvudregeln även detaljplaner. Vidare kan kommunfullmäktige påkalla regeringsprövning av större vindkraftsprojekt enligt 17 kap. miljöbalken. Kommunfullmäktige fastställer dessutom taxor för prövning och tillsyn både enligt PBL och miljöbalken.

Kommunstyrelsen förbereder ärenden till kommunfullmäktige och kan även vara ansvarig för översiktsplaneringen. Kommunen har talerätt, inklusive rätt att överklaga ärenden om tillstånd enligt miljöbalken för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen och företräds då vanligen av kommunstyrelsen. (se 22 kap. 6 § miljöbalken)

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande tar emot anmälningar enligt miljöbalken för anmälningspliktiga vindkraftverk på land och är dessutom tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för dessa. Nämnden kan vidare vara tillsynsmyndighet för tillståndspliktiga vindkraftverk om länsstyrelsen har delegerat den tillsynen till kommunen. Nämnden kan dessutom meddela tillsynsbeslut med anledning av eventuella störningar från vindkraftverk.

Kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande är ansvarig för kommunens bygglovshantering. Vidare avgör byggnadsnämnden om det ska krävas detaljplan eller inte för ett vindkraftsprojekt. Det är byggnadsnämnden som har ansvaret för planprocessen.

Sveriges Kommuner och Landsting
Publicerad: 2015-11-06
Ändrad: 2015-11-06