dcsimg

Mark- och miljödomstolar

Mark- och miljödomstolarna är särskilda domstolar för de miljö- och vattenfrågor som regleras i miljöbalken. Tillstånd för vindkraftsetablering i vatten prövas normalt av mark- och miljödomstolen.

Från den 2 maj 2011 finns det fem mark- och miljödomstolar samt en Mark- och miljööverdomstol. De nya domstolarna ligger där de tidigare miljödomstolarna fanns. Det innebär att de kommer att vara en del av tingsrätterna i Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund. Mark- och miljööverdomstolen ligger vid Svea hovrätt, där Miljööverdomstolen har funnits.

Dessa mål handläggs av de nya domstolarna

Mark- och miljödomstolarna handlägger:

 • de mål som miljödomstolarna ansvarade för
 • huvuddelen av de mål som fastighetsdomstolarna ansvarade för
 • huvuddelen av målen enligt plan- och bygglagen

Syftet med förändringen är att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen av dessa mål.

De vanligaste måltyperna

Mark- och miljödomstolarna hanterar bland annat:

 • tillstånd till vattenverksamhet samt till miljöfarlig verksamhet
 • frågor om hälsoskydd, naturvård, renhållning, förorenade områden och farligt avfall
 • skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning
 • frågor om bygg-, rivnings- och marklov enligt plan- och bygglagen
 • tomträttsmål
 • överklagande av planärenden
 • mål enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen
 • expropriationsmål.

Domstolarnas verksamhetsområde

De nya domstolarnas domkretsar (verksamhetsområden) följer i stort de nuvarande miljödomstolarnas domkretsar, men har anpassats till den administrativa indelningen av landet i län och kommuner.

Publicerad: 2015-11-06
Ändrad: 2015-11-06