dcsimg

Ellagen och elsäkerhetslagen

Ellagen (1997:857) trädde i kraft den 1 januari 1998. Den 1 juli 2017 lyftes de delar som rör elsäkerhet ut ur ellagen och i stället gäller nu elsäkerhetslagen (2013:732).

I ellagen finns bestämmelser om nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten, nätkoncessioner, nättariffer, regler för kommunala elföretag och ersättning vid avbrott med mera.

I elsäkerhetslagen (2016:732) finns alla regler om elsäkerhet samlade. Här regleras bland annat anläggningsinnehavarens, elinstallationsföretagens och elinstallatörens skyldigheter.

På följande sidor informerar berörda myndigheter kortfattat om några ansvarsroller som anges i ellagen, elsäkerhetslagen och i föreskrifter som upprättats i enlighet med dessa lagar.

Energimarknadsinspektionen
Elsäkerhetsverket
Svenska kraftnät
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2017-11-22