dcsimg

Ledningsrättslagen

Genom ledningsrättslagen (1973:1144) kan en verksamhetsutövare erhålla rätt att dra till exempel en starkströmsledning över annans mark. Det kan behövas för att ansluta en vindkraftsanläggning till det befintliga elnätet.

För att ansluta en vindkraftsanläggning till det befintliga elnätet kan starkströmsledningar behöva dras över annans mark. För att få rätt att dra fram ledningar över annans mark kan en särskild rättighet skapas, en ledningsrätt. En ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning enligt reglerna i ledningsrättslagen (1973:1144). En verksamhetsutövare kan på så sätt få rättighet att dra fram ledningar över mark som tillhör någon annan.

Ledningsrätt kan bara skapas för kraftledningar som det behövs koncession för. Koncession är ett särskilt tillstånd som för starkströmsledningar kan ges av Energimarknadsinspektionen. Kraftledningar fram till vindkraftsparker är sådana ledningar. Däremot kan ledningsrätt inte upplåtas för det interna uppsamlingsnätet inom en vindkraftspark, eftersom uppsamlingsnätet, fr.o.m. den 1 januari 2009, inte är koncessionspliktigt.

I ledningsrättslagen finns ett så kallat båtnadsvillkor. Det innebär att fördelarna med ledningsrätten måste överstiga kostnaderna och olägenheterna för dem som blir berörda. Annars kan ledningsrätten inte bildas. Undantag från detta kan förekomma i vissa fall.

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser får en ledningsrätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om det finns särskilda skäl får dock länsstyrelsen eller kommunen medge undantag.

Närmaste lantmäterikontor kan ge upplysningar om de särskilda villkor och förutsättningar som gäller för olika situationer.

Lantmäterimyndighetens beslut enligt ledningsrättslagen kan överklagas till fastighetsdomstolen och handläggs då enligt reglerna för fastighetsbildningsmål.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05