dcsimg

Egenkontroll och miljörapportering

Miljöbalkens tillsynssystem bygger i mångt och mycket på att verksamhetsutövaren själv kontrollerar sin anläggning och rapporterar resultatet av kontrollen till tillsynsmyndigheten. Egenkontrollen omfattar bland annat kontrollprogram, egenkontroll genom reglerna i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (egenkontrollförordningen) samt reglerna om miljörapport.

Verksamhetsutövaren ska genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Kontrollprogram

För att kunna påverka verksamhetsutövarens kontroll av verksamheten har lagstiftaren bland annat gett tillsynsmyndigheten befogenhet att kräva in förslag till kontrollprogram. Tillsynsmyndigheten kan även kräva in förslag till förbättrande åtgärder. Det är inte ovanligt att det direkt i villkoren i ett tillstånd anges att verksamhetsutövaren senast vid en viss tidpunkt ska ge in förslag om kontrollprogram till tillsynsmyndigheten. När tillsynsmyndigheten granskat förslaget till kontrollprogram och eventuellt föreskrivit ytterligare undersökningar föreläggs verksamhetsutövaren att utföra kontroll i enlighet med kontrollprogrammet.

Det kan i vindkraftstillstånd finnas villkor som anger direkta skyldigheter, till exempel att verksamhetsutövaren ska utföra en bullermätning inom ett år från det att vindkraftverket tagits i drift.

När kontrollprogram för undersökning av påverkan på miljön finns som tillståndsvillkor är det fråga om mycket omfattande program, och villkoren har i de flesta fall avsett vindkraftsanläggningar till havs, där det råder större oklarhet om hur vindkraftsanläggningen påverkar miljön. Det finns också fall när omfattande kontrollprogram av detta slag har krävts för stora anläggningar på land. Den som planerar och driver små anläggningar kan få kunskap om miljöpåverkan genom att ta del av resultat från sådana undersökningar som avser stora anläggningar.

Krav på att anmäla haverier och ägarbyten

Vissa händelser, till exempel haverier, ska rapporteras till den operativa tillsynsmyndigheten enligt 6 § FVE. Det är viktigt att verksamhetsutövaren utreder och rättar till orsaken till händelsen eller haveriet för att förhindra en upprepning.

Ändras ägarförhållanden ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt meddela detta till tillsynsmyndigheten, se 32 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljörapport

Om en miljöfarlig verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt 9 kap. miljöbalken ska verksamhetsutövaren varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Detta gäller också den som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken

Miljörapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars och avse verksamhetsåret innan.

Avgifter för tillsyn

Driften av en miljöfarlig verksamhet är belagd med en årlig statlig tillsynsavgift enligt reglerna i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Däremot utgår inte ansökningsavgift.
Om tillsynen utövas av kommunen enligt 27 kap. 1 § miljöbalken utgår en kommunal tillsynsavgift. De kommunala avgifterna kan variera från kommun till kommun men utgår oftast från ett underlag som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram.

 

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2018-06-26