dcsimg

Checklista vid MKB för vindkraftverk

Som framgår av andra sidor under Vindlov finns de formella kraven på vad en MKB ska innehålla i 6 kap miljöbalken (MB). Vad som i det enskilda fallet bör ingå i en MKB får avgöras från till fall till fall med stöd av bestämmelserna i detta kapitel och andra lagrum. På denna sida finns en checklista som kan vara till stöd vid framtagandet av en MKB.

Beskrivning av verksamheten

Här beskrivs projektet så att vindkraftverkens lokalisering, utformning och omfattning framgår. Det är lämpligt att inleda med ett avsnitt om vindkraften i ett regionalt och globalt perspektiv, så att inte bara den lokala miljöpåverkan beskrivs.

Lokalisering

Under denna rubrik nämns hur platsen för vindkraftverket har valts. Det är lämpligt att sätta in projektet i sitt sammanhang och beskriva vindförhållandena på platsen jämfört med andra områden i Sverige, länet och kommunen. Bifoga en översiktskarta och en mer detaljerad karta. Platsen och omgivningarna beskrivs väl, så att läsaren får en bra bild av hur området ser ut i förhållande till omgivningen i olika väderstreck. Planförhållanden och riksintressen bör också beskrivas under denna punkt.

Utformning och omfattning

Redovisa antal verk och effekt. Om det rör sig om en större anläggning med flera etapper bör de samlade konsekvenserna av den fulla utbyggnaden redovisas. Då kan den totala miljöpåverkan utredas och området utnyttjas på bästa sätt. Produktionen kan till exempel redovisas som antalet hushålls behov av hushållsel. Hur aggregaten har placerats i förhållande till varandra och hur anpassning till landskapet har skett ska redovisas. Beskriv också storleken, enhetligheten, utformningen av kraftverket och fundamentet.

Transporter

Ange den mark som behöver tas i anspråk för tillfarts- och servicevägar samt uppställningsplatser.

Elanslutning

Ägare samt anslutningspunkt till befintligt kraftledningsnät anges, liksom spänningsnivåer. Redovisa om det blir kabeleller luftledning och eventuella stolpars utseende och höjd.

Beskrivning av skyddsåtgärder

Åtgärder som planeras för att förbättra miljön eller minska negativa miljöeffekter kan beskrivas samlat under den här rubriken. Alternativt kan åtgärder nämnas där de hör hemma under respektive delrubrik.

Hälsa och säkerhet

Ljud

Beräkningar av ljudutbredningen bör ingå i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska upprättas i samband med fysisk planering och tillståndsprövning för vindkraftsanläggningar. Av beräkningarna bör framgå hur topografi, väderleksförhållanden och andra förutsättningar i och omkring etableringsområdet bedöms påverka ljudutbredningen. Ljudutbredningen redovisas lämpligen på kartor. Vilken metod som använts vid ljudberäkningen bör också framgå.

Skuggbildningar/reflexer/ljusstörningar

Effekter på näraliggande bostäder och verksamheter redovisas i genomsnittligt antal skuggtimmar per år och/eller dygn.

Radio- och telekommunikation

Kontakter med berörda företag och myndigheter.

Civilflyg

Samtal med Luftfartsverket, som brukar kräva att samtliga vindkraftsaggregat förses med röd

Sjöfart

Kontakt med Sjöfartsverket.

Risker

Beskriv risker i form av isbildning, lossade delar m.m. Säkerhetsavstånd till bostäder, samlingsplatser med mera.

Miljön

Landskapet

Redovisning av effekterna på landskapets fysiska struktur och skala liksom dess kulturhistoriska och ekologiska sammanhang ( jämför landskapsanalysavsnittet). Effekterna kan analyseras med hjälp av fotomontage från blickpunkter utvalda i samarbete med tillståndsmyndigheten. Vindkraftverkens lägen, fotopunkter och fotoriktningar markeras på karta.

Mark och pågående markanvändning

Här behandlas frågor som rör markens beskaffenhet, risk för sprickor, erosion, dränering. Påverkan på marken bör beskrivas under byggskedet, driftskedet och avvecklingsskedet.

Hydrologi

Påverkan på grund- och ytvatten.

Luft och klimat

Vindkraftens påverkan på luft och klimat beskrivs samt hur anläggningen påverkar eventuella näraliggande vindkraftverk.

Flora och fauna

Här redovisas om sällsynta eller hotade arter eller värdefulla biotoper berörs av vindkraftsprojektet. Det är lämpligt att bifoga utdrag ur relevanta forskningsrapporter om påverkan på djuren samt att ge en kort sammanfattning av forskarrönen.

Avfall

Beskrivning av avfallet från anläggningen både under drift och under rivningsskedet samt hur avfallet ska tas om hand.

Hushållning med resurser

I 3 kap. miljöbalken behandlas de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark och vattenområden.

Brukningsvärd åkermark

Beskriv här hur mycket av jordbruksmarken som påverkas samt om marken kring vindkraftverken kan användas som tidigare.

Fiske och vattenbruk

Områden som har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruket ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan göra det påtagligt svårare att bedriva näringarna. När det gäller etableringar av vindkraftverk till havs kan man kontakta Fiskeriverket, länsstyrelsens fiskeexpert samt yrkesfiskare på orten för att få veta hur yrkesfisket bedrivs.

Naturmiljö

Eventuella riksintressen för naturvården beskrivs, liksom reservat och andra områden som är av regionalt intresse för naturvården samt biotoper med högt naturvärde.

Kulturmiljö

Redovisning av effekterna på eventuella riksintressen för kulturmiljövården, kulturreservat, områden av regionalt eller lokalt intresse, fornlämningar och fornlämningsmiljöer, byggnadsminnen och kyrkor samt kulturhistoriskt intressanta bebyggelsestrukturer, vägsträckningar, alléer och landmärken.

Friluftsliv

Eventuella riksintressen och andra intressanta områden för friluftslivet beskrivs. Strandskyddsbestämmelser redovisas.

Värdefulla ämnen och material

Eventuella fyndigheter och konflikter med täktverksamheter.

Energi

Bestämmelserna om hushållning med naturresurser innefattar även områden för energiproduktion. I miljöbalken står det att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för energiproduktion så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Detta gäller även vindkraften och kan föras fram under denna punkt. Eventuella ställverk bör noteras.

Kommunikationer

Beskriv näraliggande vägar, järnvägar och övriga kommunikationsleder.

Totalförsvaret

Riksintressen för totalförsvaret har företräde framför andra riksintressen. Därför är det lämpligt att kontakta försvaret som en inledning på vindkraftsetableringen.

Alternativ

Alternativa platser

Enligt miljöbalkens regler ska en MKB för vindkraft redovisa alternativa platser, om sådana är möjliga. Förkastade alternativ kan också redovisas tillsammans med dessa alternativs för- och nackdelar.

Alternativa utformningar

Projektörens olika idéer vad gäller utformning, antal, storlek och inbördes placering redovisas med förkastade förslags för och nackdelar.

Nollalternativ

Nollalternativet ska beskriva den framtida utvecklingen om projektet inte genomförs. I nollalternativet beskrivs vad som kan hända med mark- och vattenområdet om vindkraftverken inte uppförs.

Icke-teknisk sammanfattning

Sammanfattningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara lättillgänglig och kunna förstås av allmänheten.

Samråd

Beskriv när och var samråd har genomförts, vilka som kallades och vilka som deltog samt om någon speciell fråga diskuterades särskilt. Anteckningar från mötena samt skriftliga yttranden från myndigheter och andra berörda bifogas.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05