dcsimg

MKB-samordning

Inverkan på miljön av till exempel en vindkraftsanläggning bedöms såväl på översiktlig nivå, exempelvis för en översiktsplan, som på en mycket detaljerad nivå, till exempel vid tillståndsprövningen av en verksamhet. Däremellan kan finnas detaljplaner, som både kan ha fått vissa förutsättningar givna från översiktsplanen och i sin tur kan ge förutsättningar för olika projekt.

Det finns en hierarkiskt uppbyggd påverkan dels mellan de fysiska planerna inbördes, dels mellan planinstrumenten enligt plan- och bygglagen och tillståndprövningen av verksamheter enligt miljöbalken. I praktiken följs inte alltid hierarkin. Ett projekt kan visa på behovet av planläggning. Tillståndsprövningen av projektet kan i vissa fall ligga före planläggningen i tid. Det gäller då att kommunen i sitt agerande håller isär det som kan regleras i planen och det som kan regleras vid tillståndsprövningen. I det hierarkiska systemet gäller det framför allt att ta vara på det som är utrett och bedömt på en överordnad nivå och komplettera det med vad som behövs för bedömningen på den mer detaljerade nivån.

Trots olika krav på innehåll kan och bör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan och en MKB för verksamheter och åtgärder samordnas och kunna utgöra i stort sett samma dokument. På nästa sida visas de formella kraven på de olika dokumenten enligt miljöbalken, och därefter ges exempel på en checklista för MKB för vindkraft som kan utgöra underlag i bägge sammanhangen.

Boverket
Naturvårdsverket
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2016-07-28