dcsimg

Prövning enligt miljöbalken

Vad som avses med miljöfarlig verksamhet dit vindkraftetableringar normalt räknas och hur prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt går till framgår av 9 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om vilka som prövar anläggningarna framgår av 21 kap. 13-15 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). B-verksamheter enligt 13-14 §§ ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen och C-verksamheter enligt 15 § anmäls till kommunen. Anläggningar i vattenområden enligt 11 kap miljöbalken prövas av en mark- och miljödomstol.

Vid bedömningen ska bland annat följande kapitel i miljöbalken tillämpas:

  • Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
  • Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap.
  • Särskilda bestämmelser för mark och vatten för vissa områden i landet i 4 kap.
  • Miljökvalitetsnormer i 5 kap.
  • Miljöbedömningar i 6 kap.
  • Allmänna bestämmelser om prövningen i 16 kap.
  • Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning i 19 kap.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2018-06-26