dcsimg

Vattenverksamhet

Vindkraftverk i vattenområden är vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Ett vattenområde är ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd och avser ytvattenområden, såsom sjöar, vattendrag, diken och kärr, liksom vissa konstgjorda vattensamlingar, bland annat regleringsmagasin och bevattningsdammar.

Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken krävs som huvudregel tillstånd till vattenverksamhet. Sådant tillstånd söks enligt 11 kap. 9 b § miljöbalken hos mark- och miljödomstolen. Tillståndsplikten för vindkraftverk i vattenområden gäller alltså oberoende av kap 9.

Enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken är det i vissa fall tillräckligt med en anmälan till länsstyrelsen, vindkraftanläggningar i vattenområden kräver dock normalt tillstånd av mark- och miljödomstolen. Se närmare bestämmelser i 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, länk under Relaterad information till höger. Enligt 11 kap. 12 § miljöbalken krävs inte tillstånd om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens påverkan på vattenförhållandena. Detta undantag torde inte vara tillämplig på vindkraftverk.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2018-06-26