dcsimg

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) reglerar planläggning av mark och vattenområden och har stor betydelse för lokaliseringen av vindkraftverk. I lagen regleras också bl.a. bygglov och de tekniska egenskapskrav som samhället kan ställa på byggnader och byggnadsverk.

Det är kommunen som fattar beslut enligt PBL. Planläggningen innehåller en procedur som ger inflytande även för länsstyrelsen och andra myndigheter samt för enskilda och organisationer. Länsstyrelsen och regeringen har också vissa begränsade möjligheter att styra över den kommunala planeringen. Prövningen enligt PBL är från formell synpunkt oberoende av den prövning som kan ha skett enligt annan lagstiftning. Prövning enligt annan lagstiftning får inte lämnas i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser. För vindkraft gäller att krav på detaljplan endast gäller i speciella fall. Se vidare under detaljplan.

Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas, inte bara vid tillståndsprövningen enligt miljöbalken, utan även vid planläggning och prövning av bygglov enligt plan- och bygglagen.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som anger grunddragen i användningen av mark- och vattenområdena, kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras och hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer (3 kap. 2, 4 och 5 §§ PBL). I den kan till exempel redovisas vilka områden inom kommunen som är lämpliga eller olämpliga för vindkraftsetableringar och vilka konsekvenserna blir av olika alternativ. Områden av riksintresse för vindbruk ska redovisas. Planen är vägledande men inte juridiskt bindande och har en stor tyngd som underlag för lokaliseringsöverväganden och tillståndsärenden. Enligt hushållningsförordningen (1998:896) ska en myndighet vid tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken bland annat ange om åtgärden stämmer överens med den gällande kommunala översiktsplanen.

Det krävs bygglov enligt 6 kap. 1 §, plan- och byggförordningen ( 2011:338) för att uppföra vindkraftverk med en vindturbin som är större än 3 meter, har en höjd på över 20 meter, ska monteras fast på byggnad eller placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken. Om vindkraftverket eller anläggningen ska tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap. i miljöbalken krävs inget bygglov utan bara en anmälan enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2016-07-28