dcsimg

Buller

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i flera avgöranden uttalat sig om buller från vindkraftverk. Av avgörandena går att utläsa att fast praxis är att bullret från vindkraftverken inte får överstiga 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder och att sökanden ska visa att han har tekniska och faktiska förutsättningar att klara den nivån. Det krävs inte någon marginal till detta värde. MÖD har vidare uttalat att bullervillkor 35 dB(A) kan behövas i naturreservat som särskilt pekats ut som tyst område i den fördjupade översiktsplanen. Det finns exempel på att lågfrekvent buller villkorsreglerats.

M 4293-18

13 verk 201 meter höga

Praxis sedan länge bekräftas, bullernivån får vara högst 40 dB(A) ekv nivå vid bostad. Yrkanden om 35 dB(A) avslogs. Någon särskild marginal till nivån 40 dB(A) behövs inte.

M 2968-17

Fråga om bullermätningar vid tillsyn av buller från vindkraft.

I målet förelåg mätningar och beräkningar från verksamhetsutövarens konsult och från de boendes konsult. MÖD konstaterade att bedömningen skulle ske enligt utredningen från verksamhetsutövarens konsult då ljudimmissionsmätningen hade utförts enligt metod C i mätmetod Elforsk rapport 98:24 (1), vilken anvisas av Naturvårdsverket för kontroll av ljudimmission från vindkraft. Bullerberäkningen var utförd enligt modellen Nord2000 som rekommenderas av Naturvårdsverkets. De andra mätningarna i målet var utförda på annat sätt och bedömdes inte ge rätt bild av bullret.

Det var rätt av tillsynsmyndigheten att avsluta tillsynsärendet utan att vidta åtgärd.

M 2917-16

Det är OK att fastställa verkens slutliga placering senare om det finns regler som säkerställer att bullret inte blir för högt.

Innehållande av begränsningsvärdet 40 dB(A) utomhus generellt vid bostäder, respektive 35 dB(A) vid bostäder i planlagda fritidshusområden har i praxis bedömts godtagbart för att förhindra att olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer till följd av vindkraftverksamhet.

För att det kumulativa bullret utomhus vid bostäderinte ska överstiga ovan angivna nivåer har det i tillståndet angivits särskilt bestämda bullernivåer på angivna platser där bullret inte får överstiga 34 dB(A). m viss angiven annan vindkratspark inte kommer till stånd så kan man bortse från den särskilda regleringen.

M 298-16

Det fanns inte skäl att ifrågasätta mätning som gjorts enligt vedertagen mätstandard. beräkningsosäkerheten i metoden är inte av sådan storlek att den ska beaktas vid jämförelsen med det föreskrivna högsta värdet för buller, dvs. 40 dB(A) vid tomtgräns till bostäder. Det fanns inte anledning att vidta ytterligare åtgärder.

M 2008-16

Anmälningsärende.

Förelägganden om försiktighetsmått har inte samma rättskraft som tillstånd (jfr 24 kap 1 § MB). En tillsynsmyndighet är oförhindrad att vid behov och på eget initiativ besluta om nya försiktighetsmått.

Den som får föreläggandet ska själv kunna följa det. Det är samma princip som tidigare slagits fast vid tillståndsprövningar av verksamheter som stör samma område. (MÖD 21 september 2016 i mål M 10647-15 och den 2 mars 2016 i mål M 1064-15). Varje verksamhetsutövare ska ha egna ljudnivåvärden att förhålla sig till. Bullerutrymmet ska fördelas mellan olika verksamhetsutövare. I det aktuella anmälningsärendet bestämde MÖD att bullret skulle begränsas till 37 dB(A) på en angiven plats (där samverkande buller förelåg). På övriga platser fanns inget samverkande buller och där kunde nivån 40 dB(A) gälla.

M 1344-16

MÖD hänvisar till avgörandena Rosenholm Horshaga i Uppvidinge (MÖD 2016-03-02 M 1064-15, M 1067-15) och de allmänna utgångspunkterna vid tillståndsskrivning för flera verksamhetsutövare med kumulativt buller. MÖD har vidare öppnat för alternativa bullervillkor som gjorts beroende av om tillstånden för närliggande parker förfaller.

Ändring av skrivning om lågfrekvent buller (bara bolaget klagade)

M 4596-15

MÖD hänvisar till avgörandena Rosenholm Horshaga i Uppvidinge (MÖD 2016-03-02 M 1064-15, M 1067-15) och de allmänna utgångspunkterna vid tillståndsskrivning för flera verksamhetsutövare med kumulativt buller. MÖD har vidare öppnat för alternativa bullervillkor som gjorts beroende av om tillstånden för närliggande parker förfaller.

Förhållanden 8 m/s på 10 meters höjd utgör ett referensförhållande som väljs i enlighet med praxis för ljudnivåmätningar finns ej skäl att ändra det.

Villkor om lågfrekvent buller anges. Det sägs dock att det är låg sannolikhet för att verksamheten ska ge upphov till störningar på grund av lågfrekvent buller. Den lämpligaste regleringen för att säkerställa att bostäder i omgivningen inte utsätts för oacceptabla nivåer av sådant buller är ett åtgärdsinriktat villkor. Värdena baseras på Folkhälsomyndighetens allmänna råd men ska anges explicit i villkoret. Viss delegation till tillsynsmyndigheten om kumulativt lågfrekvent buller.

M 10647-15

Tillämplig nivå för buller är 40 dB(A) vid bostad. Bullernivån vid jaktstugor i sämre skick var över 40 dB(A). Dessa skulle enligt MÖD ej bedömas som bostäder vid tillämpningen av bullervillkoret.

Vid kumulativt buller ska, om överenskommelse enligt MB 16:8 ej finns, varje tillståndshavare ha egna bullervillkor. Hänsyn tas till andra lagakraftvunna tillstånd till vindkraftparker som finns inom samma påverkansområde. På i domen angivna platser skulle bullret från nu aktuell anläggning uppgå till högst 39 dB(A). Vid övriga bostäder högst 40 dB(A).

M 6039-15

Målet rörde fyra verk. Fråga var om byggnader skulle räknas som bostäder och därmed beröras av bullervillkoret eller inte. Även fråga om hur man bedömer ett bygglov som ännu inte vunnit laga kraft.

Nya omständigheter ska beaktas. Fyra mindre byggnader som ska användas för tillfällig övernattning för vilka bygglov meddelats och vunnit laga kraft var inte av sådan beskaffenhet att de kan jämställas med bostäder vid bedömningen av tillståndsansökans bullervillkor. De utgjorde därmed inte hinder för bygglovet. Bygglov för fritidshus som ännu inte vunnit laga kraft utgjorde inte hinder för tillståndet enligt MB.

M 1064-15

M 1067-15

Avsåg 16 respektive 11 verk som delvis påverkade samma område.

Den forskning som för närvarande pågår kring amplitudmodulerat ljud från vindkraftverk har ännu inte föranlett någon ändring i Naturvårdsverkets vägledning för buller från vindkraft eller utmynnat i andra vägledande råd eller liknande från annan myndighet. Det har heller inte framkommit andra skäl att i detta mål föreskriva om lägre begränsningsvärde vid förekomst av amplitudmodulerat ljud.

Om flera vindkraftsparker påverkar samma område måste villkorsregleringen säkerställa att boende inte riskerar att utsättas för högre bullernivåer än vad som kan godtas från hälso- och miljösynpunkt. Vid samtidig prövning av två parker räknas båda med samt redan lagakraftvunna tillstånd som påverkar samma område. Tillståndshavaren ska ha egna begränsningsvärden att förhålla sig till. I nu aktuella fall fick respektive verksamhetsutövare angivna nivåer (36,37,38,39 dBA) i angivna punkter (kartbilaga). Detta syftade till att ingen bostad sen skulle få över 40 dBA vilket vid bostäder i praxis har bedömts godtagbart för att förhindra olägenheter för människors hälsa och miljön.

Ljudnivåmätningar vid en vindstyrka om 8 m/s på 10 meters höjd är ett referensförhållande som väljs i enlighet med praxis och är som Naturvårdsverket påpekat sådana förhållanden då bullret typiskt sett upplevs som mest störande. Det finns inte skäl att föreskriva om mätningar vid andra vindstyrkor, höjder och temperaturer.

Villkor för lågfrekvent buller sattes för olika tersband. MÖD angav dock i motiveringen att det är en låg sannolikhet för att verksamheten ska ge upphov till störningar på grund av lågfrekvent buller. I ett av målen angavs kringboendes oro som skäl till att det ändå föreskrevs villkor om lågfrekvent buller. Med dagens kunskaper har det inte funnits anledning att regelmässigt föreskriva villkor om lågfrekvent buller vid vindkraftverksamheter

M 3674-15

Att ange bullervillkor som föreskriver att gränsvärdet 40 dB(A) ska innehållas vid "störningskänslig plats" är för oprecist. Bolaget har inte har visat att det har faktiska och tekniska förutsättningar att uppfylla villkoret. Målet återförvisas till MMD för vidare utredning av bullerfrågan

M 12035-13

Bullervillkor 35 dB(A) inom ett område som pekats ut som tyst område i ÖP.

Det kan behövas ett bullervillkor på 35 dB(A) ekvivalent nivå för att ta hänsyn till den delen av ett naturreservat som särskilt pekats ut som tyst område i den fördjupade översiktsplanen.

M 4107-14

Det är ytterst bullervillkoret som ska säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer på grund av buller från vindkraftverken (se även Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 473-13). Det är ur bullersynpunkt inte miljömässigt motiverat med ett preciserat krav på visst avstånd utan att det är tillräckligt att placeringen av vindkraftverken regleras genom ett villkor om maximalt tillåtet buller vid bostäder. Villkorsskrivning om 1000 meters skyddsavstånd upphävdes.

M 9473-14

Det räcker med närfältsmätningar och beräkningar vid kontroll av buller, immissionsmätningar behövs inte.

MÖD uttalade följande.
Det är bolagets skyldighet att se till att den i tillståndet föreskrivna bullernivån inte överskrids. För att kontrollera att denna skyldighet följs är det motiverat att ställa krav på ljudmätningar. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att det tillkommande värdet av immissionsmätningar vid bostäder är tveksamt. Syftet med villkoret i denna del kan tillgodoses genom närfältsmätningar och beräkningar. Dessa bör dock första gången göras inom sex månader från det att vindkraftsanläggningen tas i drift. Villkoret ska således ändras enbart på det sättet att kravet på immissionsmätningar vid bostäder utgår. Bullervillkoret fick följande utformning:

" Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraftsanläggningen inte överstiga 40 dBA.
Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras vid en förstagångsbesiktning genom närfältsmätningar och beräkningar. Denna kontroll ska genomföras inom sex månader från det att vindkraftsanläggningen tagits i drift.
Kontroll av den ekvivalenta ljudnivån ska därefter ske genom närfältsmätningar och beräkningar så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller efter tillsynsmyndighetens begäran, dock minst en gång vart femte år."

M 6740-12
M 6741-12

Tillstånd gavs, fråga om bullervillkorens utformning då flera vindkraftparker med olika sökande påverkar samma omgivning. Två parker (en på sex verk och en på tre verk) var under samtidig prövning, dessa låg nära en tidigare tillståndsgiven park (36 verk). Det var bolaget med det tidigare givna tillståndet som klagade till MÖD.

Den tidigare tillståndsgivna parken hade bullervillkor 40 dB(A). Dess tillstånd var inte under prövning nu och kunde inte ändras pga de tillkommande tillstånden. De tillkommande tillstånden kunde jämkas enligt reglerna i MB 16:11.

Sökandena till de två tillkommande parkerna visade i bullerberäkning att deras verk gav högst 39 dB(A) vid närmaste bostad, den nivån användes av MÖD som ett bullervillkor på 39 dB(A). Vidare angav MÖD i domen att det av tillståndet till den redan tillståndsgivna parken framgick att det ankom på det bolaget att anpassa sin verksamhet så att det kumulativa bullret begränsas.

Den angivna bullernivåerna om 39 dB(A)förefaller vara tillämpliga i och med att sökanden åtagit sig dessa. Det är svårt att se att just nivån 39 dB(A) skulle få någon styrande verkan vid andra förhållanden.

M 8236-12

Fråga om buller

40 dB(A) är praxis . VU ska ha faktiska och tekniska möjligheter att klara bullervillkoret. MÖD bekräftar därmed vad som anges nedan i MÖD 2012-04-27
M 8512-11 och M 7022-11. MÖD tillägger genom detta rättsfall att det inte krävs några marginaler till det angivna värdet.

M 8512-11 (tillståndsärende)

M 7022-11 (anmälningsärende)

Fråga om buller och därmed tillåtligheten av tillkommande verk som fått avslag respektive förbjudits i underinstans

MÖD konstaterar i både tillståndsärendet och i anmälningsärende att sökanden har åtagit sig att inte överskrida ljudnivån 40 dB(A) vid bostäder och den nivån är praxis som begränsningsvärde för vindkraftverksamhet. Innehållandet av detta värde har bedömts godtagbart för att förhindra att olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer till följd av vindkraftverksamhet. Det har inte framkommit omständigheter som ger anledning att ställa strängare krav än detta värde. I målen redovisade ljudberäkningar och möjliga åtgärder visar att sökanden har faktiska och tekniska förutsättningar att innehålla angiven ljudnivå vid bostäder.

De tillkommande verken är alltså tillåtliga eftersom sökanden visat att de kan klara 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.

M 847-11
M 825-11
M 824-11

Bl.a. fråga om yrkande om 35 dB(A) i renskötselområde

Yrkande framfördes om att bullret skulle villkoras till 35 dB(A) i områden som användes för rensskötsel. MÖD avslog yrkandet och framhöll att skyddet för rennäringen får anses vara erforderligt beaktat genom de redan existerande villkor och provisoriska föreskrifter som tidigare bestämts.

M 10316-09

Bullervillkor satt till 35 dB(A)?

Bullervillkoret på 35 dB(A) sattes redan i första instans (lst), det överklagades inte av sökande så MD eller MÖD prövade aldrig frågan om 35 dB(A) var rimligt.

M 7411-09

Fråga om det är motiverat att bestämma bullervillkoret till 35 dB(A) utomhus vid fritidsområde/fritidsbebyggelse
Det var endast bolaget som klagade och MÖD hade därmed endast att ta ställning till bolagets yrkande. MÖD konstaterar att det inte är motiverat att ange bullervillkoret till 35 dB(A) för ett friluftsområde. Bullervillkoret ska vara 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.
Av bakgrunden i målet framgår att det aktuella området inte är särskilt utpekat i ÖP som tyst område, inte heller av DP för områdena framgår att låga ljudnivåer är en särskild kvalitet för områdena. Dessa förhållanden torde ha påverkat MÖD:s bedömning av vilket bullervillkor som skulle gälla i området.

M 5960-08

Fråga om utformning av bullervillkor för buller till luft MÖD anger att riktvärden (efter 2009) ska utmönstras men att mot bakgrund av att ursprungsdomen kom tidigare och att bullret vid Ölandskusten alltid understiger 40 dB(A) ekvivalentnivå så finns det inge anledning att ändra underinstansens villkor.

Fråga om buller till vatten Kammarkollegiet yrkade att bl.a. frågor om buller till vatten skulle utredas under en prövotid. MÖD ansåg att det angeläget att kunskapen om hur fiskar påverkas av buller under vatten förbättras men att sådan forskning görs dock lämpligen branschvis eller på nationell och internationell nivå. MÖD sa vidare (utifrån Fiskeriverkets utredning) att närmast vindkraftverken inom en zon på något eller några tiotal meter uppfattar fisken partikelaccelerationen från bullret och flyr. Längre bort, på avstånd upp till flera kilometer, uppfattar fisken ljudtryckets effekter från bullret men kan vänja sig vid detta utan att fly. Mot denna bakgrund bedömer Miljööverdomstolen att det inte finns skäl att föreskriva ett villkor om bullernivå under vatten.

M 7051-07

Fråga bl.a. om bullernivå i villkor
MÖD anger att underinstansen angett bullervillkor i enlighet med praxis d.v.s., 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.

M 8489-07

Fråga bl.a. om bullernivå i villkor
MÖD anger att det inte finns skäl att frångå praxis d.v.s., 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.

M 1265-05

Fråga om villkor för buller vid fritidsbostäder
I målet fanns yrkande om bullervillkor på 35 dB(A) vid fritidsbostäder. MÖD uttalade att enbart det förhållandet att ett område används som fritidsområde är inte tillräckligt för att beslut om lägre bullervillkor än 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder. Även om de aktuella bostäderna i huvudsak brukas som fritidsbostäder ska inte området bedömas som ett sådant ostört område där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet som skulle kunna motivera särskilt hänsynstagande i fråga om vilken bullerpåverkan som kan tillåtas.

Äldre rättsfall om buller:
MÖD 2006-01-13 M 3914-05 Lövstaviken Falkenberg
MÖD 2005:59, 2005-11-03 M 9505-04 Utanför Näsudden Gotland
MÖD 2005-11-01 M 2966-04 Hunnebostrand Sotenäs
MÖD 2005-01-17 M 1607-04 Ystad
MÖD 2004:40 2004-07-05 M 9178-02 Lund/Eslöv
MÖD 2003-11-07 M 9282-02 Motala
MÖD 2001:8 2001-02-13 M 8782-99 Tanum

Nätverket för vindbruk & Peter Ardö
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2017-08-22