dcsimg

Riksintressen, landskapsbild m.m.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i flera domar som gällt vindkraftsetableringar konstaterat att vindkraft som en förnyelsebar energiform syftar mot miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § om hållbar utveckling. Sveriges riksdag har uppställt planeringsmål för vindkraft, men de nya etableringarna måste uppfylla miljöbalkens krav som bland annat omfattar hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken, samt lokaliseringsbestämmelsen i 2 kap. 6 § miljöbalken.

MÖD har vidare uttalat ungefär följande avseende landskapsbild och naturvärden:

  • Påverkan på landskapsbild får ofta tålas p.g.a. intresset att bygga ut vindkraft. Dock gäller att kraftig påverkan på landskapsbilden kan leda till att verk inte är tillåtliga.
  • Även höga naturvärden kan få tåla påverkan p.g.a. intresset att bygga ut vindkraft.
  • Naturvärden förstörs inte av vindkraftsutbyggnad.
  • Rörligt friluftsliv och vildmarksturism går att förena med vindkraft.

En slutsats man i vart fall tidigare har kunnat dra är att om området inte är skyddat enligt 7 kap. miljöbalken eller utpekat enl. 3-4 kap. miljöbalken är det svårare att få gehör för synpunkter om påverkan på landskapsbild och naturvärden. Notera dock MÖD 2012-05-29 M 7639-11, Gullberg Söderhamn som visar att de allmänna kraven i miljöbalken kan leda till avslag för vindkraft om antingen ansökan är dålig eller platsen är olämplig även områddet inte är utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken eller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken. Notera även MÖD 2014-01-24 M 9650-12 Svartnäs Falun om kraftig påverkan på landskapsbild.

M 9258-17

Tillstånd till vindkraft. Frågor om påverkan på riksintressen vindbruk, rennäring, naturvård m m, kumulativ påverkan, försiktighetsmått.

Bolaget ansökte om 48 verk. MPD gav tillstånd till 25, MMD upphävde allt, MÖD gav tillstånd enligt MPD:s beslut (25) med vissa villkorsändringar.

Avgörandet innehåller exempel på hur avvägningar mellan olika riksintressen kan göras. För visst område ges riksintresset rennäring/naturvård företräde och för andra områden ges riksintresset vindbruk företräde.

P 8280-17

Bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken om brukningsvärd jordbruksmark ska tillämpas även avseende bygglov för vindkraftverk. Bygglovet är inte tidsbegränsat, ianspråkstagandet är därmed varaktigt. Alternativa placeringar inte utredda. Den sökta placeringen var inte förenlig med bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken. Bygglov gavs inte.

(En domare i MÖD var skiljaktig)

M 5329-16

Kulturmiljön

Områden av riksintresse för kulturmiljövården ska enligt 3 kap. 6 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Det är först vid en tillståndsprövning som det slutligt avgörs om ett område är av riksintresse och om en åtgärd påtagligt skadar riksintresset (jfr prop. 1997/98:45 del 1 s. 242). Förutom målade interiörer skulle man även ta hänsyn till det orörda läget för Fågelsjö finnmarksby och Hälsingegårdarna och orörda landskapet fritt från storskaliga tillägg samt möjligheten att uppleva det isolerade läget genom en obruten horisont. Utpekat från UNESCO, i de beslutet nämns utbyggnad av vindkraft. Länsstyrelsen Gävleborgs och Riksantikvarieämbetets riksintressebeskrivning av området överensstämmer med världsarvets intentioner såsom dessa kommit till uttryck i utpekandebeslutet från Unesco. MÖD bedömde att interiörerna inte påvekades. Lokaliseringen på Sjöaberget kommer dock att förändra det öppna landskapets orördhet och således påverka de karaktärsdrag som bidrar till gårdens värde ur kulturmiljösynpunkt. MÖD fann därför att verken innebär påtaglig skada på riksintresset. MPD:s förbud mot vindkraftverk, vägar och ledningar inom ett visst område fastställdes.

M 2917-16

Landskapsbild

Området är ett kuperat skogsklätt landskap med gles bebyggelse. Vindkraftverken på Enviksberget kommer att synas från flera platser, men den kuperade terrängen och relativt täta vegetationen kommer att minska verkens visuella påverkan. I de fall vindkraftverken syns från bostäder kommer det att vara på långt håll. Från vissa ställen kommer även andra vindkraftsetableringar vara synliga. Uppförandet av vindkraftverken kommer tveklöst att påverka landskapsbilden, MÖD bedömer att denna påverkan inte blir så kraftig att den hindrar att tillstånd ges.

M 11333-16

Ett verk, anmälan.

Tillsynsföreläggande efter anmälan av ett verk. Fråga om påverkan från hindersbelysningen och därmed fråga om krav på radarstyrd hindersbelysning eller begränsning till högst 150 m för att undvika störning från högintensiv vit hindersbelysning.

Området är enligt kommunen skyddsvärt pga att det är mörkt. MÖD konstaterade att det i närheten finns andra vindkraftverk varav några med röd hindersbelysning och några med högintensiv vit hindersbelysning. MÖD konstaterar att den högintensiva vita belysningen syns mer än den röda. MÖD bedömd att platsen för de nu aktuella verket inte var lämplig fr att förse med högintensiv vit belysning. Bolaget hade vidare invänt att det blev för dyrt med radarstyrd hindersbelysning då bara ett verk skulle bära kostnaden. Därmed fick verkets höjd begränsas till högst 150 m vilket även bolaget accepterat som andrahandsyrkande.

Två skiljaktiga i MÖD som menade att de inte fanns skäl att undvika den högintensiva vita hindersbelysningen.

M 11136-15

P 11134-15

Tre verk 150 meter totalhöjd, 600 meter till bostad.

Verken kommer att bli väl synliga från flera håll och innebära en påverkan på landskapsbilden framför allt för de närboende. Uttalanden om att viss påverkan på landskapsbilden får accepteras.

Konflikter med motstående intressen finns ofta i vindkraftsetableringar och att sådana konflikter ska undvikas kan inte anses vara styrande för bedömningen i målet.

(återförvisades till kommun pga fladdermusfråga)

M 3356-15

Fråga om strandskyddsdispens för anmälningspliktigt vindkraftverk

Vindkraftverkets fundament kommer delvis att placeras inom strandskyddsområdet men själva vindkraftverket (tornet) kommer att hamna utanför strandskyddsområdet. Vindkraftverket med dess fundament ska betraktas som en helhet. Vindkraftverk ska enligt förarbetena till bestämmelserna prövas enligt samma principer som gäller för andra byggnader och anläggningar inom strandskyddsområde. MÖD finner att det saknas särskilda skäl för strandskyddsdispens.

P 1433-15

Betydelsen av utpekande av riksintresse och länsstyrelsens granskningsyttrande.

Av utpekande som riksintresse följer inte automatiskt att kommunen tvingas godta ett visst företag på den aktuella platsen. En ÖP är inte bindande men ger uppgift om markanvändningen både från kommunen och, genom länsstyrelsens granskningsyttrande, från staten. Området har av Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för vindkraft. Lst har i granskningsyttrandet till nu aktuell ÖP inte haft invändningar mot att kommunen inte redovisat riksintresse för vindkraft i området utan istället framhållit allmänhetens intresse av frilufts- och strövområde. Den i ÖP angivna markanvändningen ska tillämpas efetrsom lst inte ifrågasatt den. Att äldre dokument om vindkraft angett ngt annat ändrade inte på det. Vid det förhållandet instämde MÖD i MMD:s bedömning att vindkraftverken inte skulle tillåtas.

M 9473-14

Radarstyrd hindersbelysning.

MÖD uttalade bl.a. följande.
Den störning det skulle innebära att ha ett högintensivt blinkande ljus på vindkraftverk med en totalhöjd om 198 meter motiverar ett krav på radarstyrd hindersbelysning. Vindkraftverken får därmed vara maximalt 198 meter höga om bolaget fått dispens för s.k. radarstyrd hindersbelysning och använder denna utrustning.

M 9650-12

Bolaget ansökte om 115 verk och fick av lst (MPD) tillstånd till 83 verk. MMD upphävde tillståndet helt och hållet medan MÖD gav tillstånd till 53 verk. MÖD uttalade bl.a. följande.
Om 83 verk uppfördes skulle viss del av etableringen medföra en påtagligt negativ landskapsbildseffekt, vidare skulle en by nära nog omringas av verk. Detta medförde att boende skulle påverkas kraftigt vad gäller landskapsbilden. MÖD ansåg att detta utgjorde hinder för en etablering av 83 verk. En etablering av 53 verk gav mindre påverkan och kunde tillåtas.

M 8238-12

Landskapsbildsskydd jämfört med prövning av anmälningspliktigt vindkraftverk.

Ett verk som accepterats vid handläggning av anmälan enligt miljöbalken (C-anläggning) behövde inte tillståndsprövas särskilt enligt tillståndsplikt i förordnande om landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen (landskapsbildsskyddet gäller fortfarande i enlighet med 9 § lag om införande av miljöbalken). Prövningen av påverkan på landskapsbilden ingår vid handläggningen av anmälan (jfr 25 a § p 9 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

M 8344-11

Riksintresse för vindbruk jämfört med fågelliv

Ansökan avslogs.

Ansökan avsåg tio vindkraftverk på den västra delen av Mästermyr på Gotland. Den nordvästra delen av Mästermyr är utpekad av Energimyndigheten som varande av riksintresse för vindbruk. Vidare hade Gotlands kommun i tillägg till ÖP pekat ut området som lämpligt för vindkraft. Den aktuella platsen omfattades inte av något annat riksintresse även om det i närheten fanns riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden. Det var alltså inte fråga om någon avvägning mellan riksintressen.

MÖD bedömde dock att Mästermyrs betydelse som fågellokal och den störning som vindkraften kunde medföra på fågellivet skulle leda till ansökan avslogs. MÖD pekade särskilt på riskerna för havs- och kungsörn. Det hjälpte då inte att området var utpekat som riksintresse för vindbruk.

M 7639-11

Fråga om MKB:ns innehåll, påverkan på fågelliv/riksintressen m.m.

Ansökan avsåg nio verk och avslogs.

Landskapsbilden i området är inte formellt skyddad men nämns i anslutning till riksintresset Ljusnans dalgång i översiktsplanerna för både Bollnäs och Söderhamns kommuner. Platsen ingår inte i något kommunalt intresseområde för vindkraft. Området var inte utpekat som något riksintresse enligt 3-4 kap. miljöbalken och inte heller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken. Den valda platsen har inte heller pekats ut i kommunens tematiska tillägg till ÖP. Det fanns närliggande område som är utpekat riksintresse för vindkraft som även omfattas av ÖP för vindkraft. En etablering inom riksintresseområdet skulle medföra en väsentligt mindre påverkan på landskapsbilden än det valda läget. Lokaliseringsregel i 2 kap.6 § miljöbalken var inte uppfylld.

Platsen var viktig fågellokal, MKB:n var för dålig när det gäller artskyddet och för dålig när det gäller alternativredovisningar.

Rättsfallet visar att även om ett område inte är utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken eller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken så gäller vanliga krav på MKB:ns omfattning och vanliga hänsynsregler. Det kan alltså bli avslag ändå.

M 847-11 Bodhögarna

M 825-11 Ögonfägnaden

M 824-11 Björkhöjden

Avvägning mellan riksintresse för vindbruk och riksintresse för rennäringen

Tillstånd gavs för 80, 40 resp. 240 vindkraftverk i tre olika tillstånd.

Vindkraft bidrar till hållbar utveckling i enlighet med 1 kap. 1 § miljöbalken. Område var av riksintresse för vindkraft. Det får anses vara särskilt angeläget att vindkraftverk kan komma till stånd inom sådana områden som är utpekade som riksintresse för detta ändamål. Ett delområde var utpekat riksintresse för rennäringen och vidare var en flyttled av riksintresse. Vindkraften ska ha företräde enligt 3 kap. 10 § miljöbalken, vissa begränsningar infördes gällande avstånd till rennäringsområde. Ett avstånd på 5 km anges som det avstånd inom vilket renarna kan tänks undvika vindkraftverken. När det gäller flyttleden uttalas att renarna kan flyttas med lastbil samt villkor om att bistå med flytt av djur Yrkande om 35 dB(A) i renskötselområde avslogs. Även andra yrkanden om villkor avslogs.

M 10316-09

30 vindkraftverk skulle byggas på ett fjäll med höga naturvärden och särskilda geologiska formationer.

MÖD framhöll att vindkraft bidrar till hållbar utveckling MB 1:1 och att Sverige har krav på sig p.g.a. EU:s klimatåtagande och framhöll vidare att - placeringen var lämplig enligt kommunal ÖP, - vindkraft går att förena med vildmarksturism, rörligt friluftsliv, - vid en avvägning mellan intresset av vindkraft och den skada som etableringen kan medföra på landskapsbilden skulle inte områdets karaktär förändras så påtagligt att tillstånd inte kunde medges, - området inte var utpekat som riksintresse för naturvård och - vindkraftverken tar bara 3 % av ytan i anspråk och geologin därmed inte påverkas nämnvärt.

Tillstånd medgavs.

M 5256-08

RÅ 2010 not 52
RegR 2010-05-27
1989-08

Regeringen
2007-12-19
M2007/1617/F/M

Fråga om vindkraftens påverkan på naturvärden, på naturreservat, riksintresse naturvård, friluftsliv

30 vindkraftverk skulle anläggas i fjällurskogsreservat, Natura 2000-område, riksintresse naturvård, friluftsliv, världsarv Laponia 8 km därifrån. Tillåtligheten avgjordes av regeringen vilket var styrande för MD och MÖD. - Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, lst Norrbotten, Naturskyddsföreningen och SOF var emot - regeringen gav tillåtligheten och angav som skäl för det - riksdagens utbyggnadsmål för vindkraft - lämpliga vindförhållanden - alternativen mindre lämpliga - ändamålet nås med minsta intrång. Tillstånd gavs.

M 7051-07

Fråga om vindkraftens påverkan på naturvärden, orört område

24 vindkraftverk skulle anläggas i ett orört område, området var dock ej skyddat enligt 7 kap. miljöbalken eller utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken. MÖD angav särskilt att samhällets mål för vindkraft har betydelse.

Området har höga naturvärden, bl.a. ornitologiska och skogliga värden. MÖD uttalade att vid avvägningen av om det aktuella området bör bevaras till förmån förnaturvårdsintresset och friluftslivet eller om det bör byggas ut till förmån för energiutvinningsintresset, är det enligt Miljööverdomstolens mening intresset av att utvinna energi som bäst motsvarar en god hushållning och främjar en hållbarutveckling. Naturvärdena kommer i stor utsträckning att kunna bibehållas även sedanen vindkraftanläggning etablerats.

Tillstånd medgavs.

M 2210-08

Fråga om vindkraftens påverkan på höga naturvärden, riksintresse vindbruk

19 vindkraftverk skulle byggas på fyra bergstoppar med mycket höga naturvärden i form av orörd urskog med artrikedom. Tre bergstoppar var utpekade som riksintresse för vindkraft. Området var inte utpekat som riksintresse för naturvård och var inte naturreservat, vindkraftverken medförde inte heller påtaglig försvåring av renskötsel. Riksintressen var inte oförenliga d.v.s. det behövs inte någon avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Riksintresse vindkraft innebär inte automatiskt ja till vindkraft. Viktigt med förnybar energi dock ska hänsyn tas. Tre områden tål ingreppet, det fjärde området tål det inte. Tillstånd gavs till 19 vindkraftverk i MD vilket reducerades till 14 verk av MÖD (Verken blev ej byggda, projektet är enligt uppgift nedlagt.)

M 8489-07

Vindkraftens påverkan på landskapsbild

Nio vindkraftverk skulle byggas i ett öppet landskap vilket medförde att landskapsbilden förändrades. Området var inte utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken eller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken.

Tillstånd gavs.

M 244-07

Vindkraftens påverkan på landskapsbild, riksintresse naturvård/friluftsliv i närheten

Ett vindkraftverk skulle byggas i närheten av område som utpekats som riksintresse för friluftsliv och naturvård. Området genomskärs av en motorväg och en kraftledning MÖD konstaterade att landskapsbilden skulle påverkas av vindkraftverket men att den redan var påverkad av kraftledningen och motorvägen. Riksintresset naturvård/friluftsliv i närheten var inte hinder mot etableringen Anmälningsärende. Verket fick uppföras.

M 2602-07

Vindkraft och kulturmiljö

Fyra vindkraftverk skulle byggas på Öland.

Hela Öland är utpekat enl. MB 4:2 och riksintresse enligt MB 4:1. Etableringen skulle ske i anslutning till område som är riksintresse för kulturmiljövården enl. MB 3:6. Riksantikvarieämbetets verksledning avstyrkte etableringen. MÖD konstaterar att - området redan är påverkat av modern samhällsbyggnad p.g.a. kraftledningar, moderna ekonomibyggnader, dammanläggning och vindkraftverk - utpekande riksintresse enl. ovan inte är hinder - turismens och friluftslivets stora värden äventyras inte av vindkraftverken - eftersom landskapet redan är påverkat kan verken tillåtas. - stämde med kommunal ÖP Tillstånd medgavs.

M 300-07

Vindkraft och naturvärden

40 verk skulle byggas i skogsmiljö. Området var av riksintresse för vindbruk.

Vid MÖD:s prövning konstaterade MÖD att regeringen bedömt bl.a. naturvärden i sitt avgörande av detaljplan för området och då funnit att naturvärdena inte var hinder för vindkraftverken.

M 440-04

Vindkraft och landskapsbild.

Målet gällde tillståndsansökan för två verk på 600 kW vardera med 87 meters totalhöjd, avståndet tillbostäder var 400-500 meter. Ansökan avslogs.

Ansökan avslogs i MÖD, tillstånd gavs i underinstanserna. Avgörande för MÖD:s bedömning var att platsen inte stämde med kommunens ÖP, risk för buller och skuggbildning samt att verken kunde utgöra ett dominerande inslag i det flacka jordbrukslandskapet med småskalig bebyggelse.

M 2966-04

Vindkraftens allmännytta

Tillståndsärende, tre verk. Verken har befunnits tillåtliga.

Tillstånd gavs av MÖD avslag i underinstanserna. Bullervillkoret angavs till 40 dB(A) ekvivalentnivå. Skuggbildningen fick vara högst 8 h/år. MÖD fann att uppförandet kan påverka landskapsbilden men att sammantaget befinns det allmänna intresset av att bygga ut vindkraften tala för bifall. Det allmänna intresset av förnybar energiproduktion kan väga tyngre än eventuell påverkan på landskapsbilden

Under Miljööverdomstolens handläggning av ärendet antog Sotenäs kommun en ny översiktsplan i vilken det aktuella området redovisades som lämpligt för vindkraft.

Boverket yttrade sig i ärendet och skrev bland annat följande: "Statsmakterna ser utbyggnaden av vindkraft som viktig för att åstadkomma en hållbar utveckling. De områden som identifierats som potentiellt lämpliga för vindkraftsutbyggnad bör därför i planering som miljöprövning betraktas som av allmänt intresse enligt 3 kapitlet 8 § i miljöbalken. Prövningen enligt 3 och 4 kapitlen i miljöbalken bör i det aktuella målet således vara en avvägning mellan det allmänna intresset att bygga ut vindkraften för att främja en hållbar utveckling och det allmänna intresset att värna värdefulla natur- och kulturmiljöer."

Vid en besiktning av platsen fann Miljööverdomstolen att området är attraktivt med vacker utsikt och kulturhistoriskt intresse. De planerade vindkraftverken skulle medföra en påverkan på landskapsbilden och även på de närmaste omgivningarna på grund av nödvändiga vägar. Men domstolen konstaterade även att verken skulle uppföras på acceptabla avstånd från bebyggelse och störningar kan hållas inom de gränser som brukar tillämpas i liknande mål.

Miljööverdomstolen fann sammantaget att det allmänna intresset att bygga ut vindkraften talar för ett bifall till ansökan enligt 3 kapitlet 6 § i miljöbalken.

Nätverket för vindbruk & Peter Ardö
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2017-08-22