dcsimg

Samråd, formalia med mera

Formaliafrågor dyker upp i vindkraftsmål precis som i andra mål, nedanstående är exempel på formaliafrågor.

M 8368-17

Tillsyn avseende buller från vindkraft.

Allmänheten kan anmäla störningar till tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten måste lägga upp ett tillsynsärende som avslutas med ett beslut. Tillsynsbeslutet får (i den mån det gått denne emot) överklagas av en anmälare som berörs av den aktuella verksamheten. MMD har dock på eget initiativ (ex officio) prövat bullerstörningar för andra fastigheter än de som berörts av överklagandet. Det skulle MMD inte gjort. MMD:s avgörande upphävdes och tillsynsmyndighetens beslut att avsluta tillsynen utan åtgärd fastställdes.

M 1789-18

Fråga om villkorsändring avseende 50 verks höjd från 191 m till 200 m.

Villkorsändring är möjligt enligt kriterierna i 24 kap. 8 § miljöbalken (numera 24 kap 13 §). MÖD framhåller att ansökningar om villkorsändringar enligt praxis ska bedömas strängt. Sökanden hade inte visat att förutsättningar för villkorsändring är uppfyllda. Ansökan avslogs.

M 9150-17

Fråga om ansökan om återkallelse av tillstånd enligt MB 24:3, 24:7

Naturvårdsverket har möjlighet men inte skyldighet att ansöka om återkallelse av tillstånd.

M 1762-18

Förlängd igångsättningstid (MB 24:2)

Förlängd igångsättningstid nekades. Skäl som anslutningstiden avseende elnätet, byggtid, företagsförsäljning och konkurs anfördes. MÖD bedömde att konkursboet (sökande) inte visat att arbetet med elanslutningen pågått kontinuerligt och att dröjsmålet beror på annat än omständigheter som ligger inom ramen för de företagsekonomiska risker som kan finnas vid projekt av aktuellt slag. Det utgjorde inte skäl för förlängning. Gjorda investeringar som projektering, utredningar, vindmätningsutrustning samt arbete med tillståndsfrågor och avtal var inte heller skäl nog. Ansökan om förlängning avslogs.

M 6365-17

Förlängd igångsättningstid (MB 24:2)

Förlängd igångsättningstid nekades. Bolaget har som skäl för sin ansökan hänvisat till fördröjningar avseende elanslutningen. MÖD bedömde att bolaget inte har visat att arbetet med elanslutningen påbörjats i tid och att fördröjningen beror på ett oförutsett hinder. Ansökan om förlängning avslogs.

M 6449-17

M 1633-18

Bedömning av att påstådda brister i samrådet inte var sådana att ansökan skulle avvisas,
(samrådet är mer noggrant beskrivet i MMD:s dom.

M 1633-18

Avvisning av överklagande av beslut om utlämnande av sekretessbelagda handlingar. Beslutet fick överklagas endast i samband med överklagande av ett beslut som innebär att målet avgörs, jfr 37 § första stycket ärendelagen.

M 4323-17

Vindkraftverk inom naturreservat, fråga om tillstånd enligt reservatsföreskrifterna.

Det är lättare att får tillstånd enligt reservatsföreskrifter än vad det är att få dispens från desamma. Man tar bara hänsyn till gällande reservatsföreskrifter, att dessa avses att omarbetas beaktas inte. Verken skulle bara uppföras i en begränsad del av reservatet, friluftslivet skulle inte påverkas. Tillkommande vägar kunde ha positiv effekt för tillgängligheten. Störningen var så liten att tillstånd gavs.

Svea HR MÖD 7914-14

De sex verken var anmälda till kommunen och hade då godtagits, vidare hade man fått Natura 2000-tillstånd. Ytterligare skriftväxling hade skett med lst om bl.a. artskydd. Detta var 2009-2011. Därefter frågade bolaget 2016 länsstyrelsen om de beslut som hittills meddelats för verksamheten var tillräckliga. Länsstyrelsen svarade då att det krävdes artskyddsdispens. Bolaget överklagade.

MÖD konstaterade att beslutet var överklagningsbart. MÖD angav vidare att beslutet inte var föranlett av någon ansökan och inte heller var ett tillsynsbeslut och att lst inte hade rätt att fatta ett sådant beslut. Länsstyrelsen hade därmed gått utöver vad den har rätt att göra enligt miljölagstiftningen. Beslutet upphävdes

M 8189-16

Frågor om regelverket för ändring av miljöfarlig verksamhet jämfört med ändring av vattenverksamhet.

Höjning från 170-220 meter. Ändringen består bl.a. i att fundamentens diameter att ökas med en meter vilket kommer att medföra ökad ljudemission vid pålning. Ljuden påverkar bl.a. tumlare. MÖD konstaterar att ändringen är tillståndspliktig vattenverksamheten.

Reglerna om ändringstillstånd i 16:2 MB rör bara miljöfarlig verksamhet. Den problematik som finns för frågan om ändringstillstånd avseende miljöfarlig verksamhet rör inte vattenverksamhet, där är utgångspunkten att det gällande tillståndet har rättskraft och att det enbart är den sökta ändringen som prövas.

Inga problem att pröva ansökan om ändringstillstånd för både den miljöfarliga verksamheten och vattenverksamheten. Sökanden anger ramen för prövningen men det är tillståndsmyndigheten som avgör om avgränsningen fungerar i prövningen.

Formkraven är olika vid prövning enligt 9 kap (MFV) och prövning enligt 11 kap (vattenverks). Då prövningen i MMD endast utgått från att det var 9 kap-prövning ska målet återförvisas till MMD för prövning avseende båda delarna

M 5329-16

Hänvisning till allmänna råd:

Det är inte lämpligt att hänvisa till myndighetsföreskrifter eller allmänna råd (jfr Mark- och miljööverdomstolens avgörande i mål M 9616-14). Hänvisningen till Folkhälsomyndighetens allmänna råd i andra stycket i villkor 12 ska därför ersättas med de värden som anges i dessa allmänna råd.

Anmälningsärende, förelägganden

Ett beslut om föreläggande om försiktighetsmått har inte samma rättskraft som en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut (jfr 24 kap. 1 § miljöbalken). Vid byte av verksamhetsutövare gäller inte de förelägganden om försiktighetsmått som riktats mot den tidigare verksamhetsutövaren. En tillsynsmyndighet är oförhindrad att vid behov och på eget initiativ besluta om nya försiktighetsmått (se 26 kap. 1 och 9 § miljöbalken).

M 6826-16

Ansökan om höjning av totalhöjden på vindkraftverken (50 st) från 191 meter till 200 meter har av såväl MMD som av MÖD bedömts kunna prövas enligt 24 kap. 8 § miljöbalken. Målet återförvisades till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

M 10647-15

Rättegångskostnader kan i regel inte dömas ut i denna typ av mål (tillståndsmål överklagat från länsstyrelsen/MPD).

M 9024-15

Fråga om förlängd igångsättningstid.

Bolaget sökte om förlängd igångsättningstid (24 kap 2 § MB) eftersom de ansåg att de krävdes förnyade vindmätningar dels beroende på att de gamla mätningarna var osäkra dels pga att investerarna krävde bättre underlag vilket i sin tur berodde på en sämre konjunktur.

MÖD konstaterade att försämrad konjunktur och att ytterligare lönsamhetsanalyser behövde göras inte var giltiga skäl för dröjsmål och tiden skulle inte förlängas på den grunden.

I fråga om synnerliga olägenheter uttalade MÖD att det brukade röra sig om projekt som var delvis utförda. Eftersom den påtänkta vindkraftsparken inte var påbörjad var det inte heller något skäl.

Ansökan om förlängd igångsättningstid avslogs.

M 6039-15

Nya omständigheter måste beaktas... " förutsättningar att meddela tillstånd för verksamheten ska göras utifrån de förhållanden som råder vid prövningstillfället"...

Plan- och bygglagen, PBL, och miljöbalken är lagstiftningar som ska tillämpas vid sidan av varandra.

Det följer av 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar att rättegångskostnad i regel inte kan dömas ut i denna typ av mål.

P 9722-15

PBL och fråga om byggsanktionsavgift pga arbeten som utförts före startbesked.

Sprängningsarbeten m m utfördes innan startbesked lämnats vilket kan utgöra grund för sanktionsavgift. Eftersom det inte var visat att sprängning m m skett efter den 1 juli 2013 gick det dock inte att ta ut sanktionsavgift. Datumet den 1 juli 2013 hänger ihop med en regeländring avseende byggsanktionsavgifter(9 kap. 12 § plan- och byggförordningen). Regler om byggsanktionsavgift har en straffrättslig karaktär och ska därför tolkas restriktivt. Bevisbördan för att förutsättningar för att besluta om byggsanktionsavgift finns åligger byggnadsnämnden.

M 1064-15

M 1067-15

Rättsfallet innehåller bl.a. information om användande av gemensamma
villkor (MB 16:8) och samtidig prövning (MB 16:11) samt resonemang om förbudet
mot reformatio in pejus (att ändra till den klagandens nackdel) med en
hänvisning till NJA 2010 s. 690.

M 216-15

MÖD slår fast att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD) är rätt instans att pröva frågor om förlängd igångsättningstid enligt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken när det är MPD som är tillståndsmyndighet för det tillstånd som ska förlängas

P 7987-14

Bygglovsmål. Frågan om viss utredning borde beaktats i MMD eller inte samt MÖD:s hantering av det.

MÖD uttalade att viss utredning borde ha beaktats av MMD. Bristen gick dock att läka i MÖD. Beräkningar visade att 40 dB(A) ekv. Nivå vid bostad kunde innehållas.

M 1859-14

Tillståndsmål.  Ansökan avvisad p.g.a. brister i samrådet.
 
Två personer som ägde fastigheter  gränsande till etableringsområdet fick inte personliga kallelser till samråd. Information om samrådsmöten skedde genom annonsering i ortstidning och genom anslag. Vald tidning hade dock för liten spridning i området och fastigheterna hade inte brukningscentra i närheten av anslagen. Samråd med de två hade inte skett enligt MB 6:4. Då ska en avvägning göras i det enskilda fallet om bristen ska anses gå att läka eller om ansökan ska avvisas.
MÖD uttalade bl.a. att vindbruk är verksamheten sådan att den typiskt sett föranleder synpunkter från berörda vad gäller framförallt verksamhetens omfattning, påverkan på omgivningen och den närmare placeringen av verken. De har gått miste om möjligheten att lämna tidiga synpunkter och därmed påverka ansökan. Det hjälper då inte att de kunnat utveckla sin sak i överklagandet. Tillståndet upphävdes och ansökan avvisades.

P 3174-13

Upphävande och återförvisning av bygglov för ett verk.
Vid ansökan om ändring av bygglov har det ansetts som ansökan om ett nytt bygglov. Byggnadsnämndens beslut löd "Godkänna ändring av beviljat bygglov". Handläggningen av bygglovet skulle följt regelverket för bygglovsansökningar bl.a. grannhörande enl 8:22 ÄPBL. Bygglovet upphävdes och återförvisades för ny prövning.

 

Nätverket för vindbruk & Peter Ardö
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2017-11-22