dcsimg

Inledande skede

Innan prövningsprocessen sätter igång är det viktigt att i ett inledande skede
ta del av relevanta planeringsunderlag och informera sig om hur det planerade
projektet kan komma att påverka eller påverkas av olika typer av
samhällsintressen m.m.

Planeringsförutsättningar

Under detta avsnitt finner du information om kommunens översiktsplan och vindförhållanden. Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för ett vindkraftverks årliga produktion.

Infrastrukturintressen

Under detta avsnitt kan du läsa om hur infrastrukturintressen rörande totalförsvaret, civil luftfart, sjöfart, civil telekommunikation, vägar och järnvägar samt kraftledningar kan påverkas av vindkraftetableringar och hur dessa intressen ska värnas.

Natur, kultur & landskap

Under detta avsnitt görs en genomgång av vilka skyddade naturområden och värdefulla kulturmiljöer som kan vara aktuella att ta hänsyn till i samband med valet av lokalisering för vindkraftsetableringen. Information ges även om vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden.

Hälsa & säkerhet

Under detta avsnitt hittar du information om ljud, skuggor, reflexer och ljus samt information om säkerhet och riskavstånd.

Annan näringsverksamhet

Under detta avsnitt görs en genomgång av hur annan näringsverksamhet som turism, rennäring, jordbruk och skogsbruk, både påverkar och påverkas av den planerade vindkraftsetableringen.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05