dcsimg

Hälsa och säkerhet

Foto: Vattenfall

Under detta avsnitt hittar du information om ljud, skuggor, reflexer och ljus samt information om säkerhet och riskavstånd.

Vindkraftverk avger ljud av två typer; mekaniskt ljud från växellåda eller generator och aerodynamiskt ljud från vingarna. Mekaniskt ljud är sällan något problem numera på grund av tekniska förbättringar. Den dominerande delen av ljudet från ett vindkraftverk är av aerodynamiskt ursprung och alstras vid bladens passage genom luften.

Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga som rör sig snabbt och kan skapa irritation. Rörliga skuggor på en vägg inomhus, eller i ett rum, kan efter en tid ge stressreaktioner. Skuggstörningar bör därför uppmärksammas såväl för bostäder som för arbetsplatser med utemiljöer.

Från vindkraftverk kan rotorblad eller delar av dessa lossna även om det är sällsynt. Vanligare är att snö och is kan falla ner eller slungas iväg en kortare sträcka. Det har även inträffat bränder och åsknedslag i vindkraftverk, men de har hittills främst resulterat i materiella skador på vindkraftverket. De olyckor som har orsakat personella skador vid svenska vindkraftverk har såvitt känt drabbat personer som arbetar med vindkraft. Det visar att det finns en stark koppling mellan säkerhetsfrågor och arbetsmiljön.

Vem som ansvarar för säkerheten vid och i närheten av ett vindkraftverk ser olika ut i olika faser. I konstruktionsfasen är det tillverkaren som ansvarar för att uppfylla säkerhetskraven i lagstiftningen, medan det under byggnadsfasen främst är byggherren som har ansvaret för säkerheten vid ett vindkraftverk. Vidare ska kommunerna ta hänsyn till säkerhetsaspekter vid beslut om lokalisering av vindkraftverk i den fysiska planeringen och vid beslut om bygglov. Ansvaret för säkerheten för omgivningen kring ett vindkraftverk som är i drift ligger på ägaren av vindkraftverket eller den som är verksamhetsutövare. Gällande regler och ansvarsfördelning i de olika faserna, från konstruktion till nedmontering och efterbehandlingsfasen, beskrivs i skrivelsen "Arbetsmiljö och säkerhet vid vindkraftverk" som du hittar i kolumnen till höger.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05