dcsimg

Natur, kultur och landskap

Foto: stock.xchng

En utbyggnad av vindkraften kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser vilket är positivt för klimatet och miljön. Däremot påverkar anläggningar, ledningar och vägar natur- och kulturmiljöer, liksom friluftsområden.

För att undvika intressekonflikter och minimera riskerna för skador på värdefulla områden och arter är det viktigt att platsen för vindkraftsanläggningar väljs med omsorg och i nära samråd med berörda myndigheter, organisationer, närboende och de enskilda eller den allmänhet som kan antas bli berörd.

Hänsyn till lokala natur-, kultur- och landskapsvärden ska alltid tas. Berörs områden och värden som är skyddade med stöd av lagstiftning gäller särskilda regler och hänsyn.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05