dcsimg

Kommunens översiktsplan

Översiktsplanen visar kommunens markanvändning. Illustration: Ragunda kommun

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Kommunens översiktsplan är vägledande för både bygglov enligt plan- och bygglagen, tillstånd enligt miljöbalken och andra lagar. Översiktsplanen kan ändras genom ett tillägg, där en fråga som tidigare inte tagits upp i översiktsplanen behandlas över hela kommunens yta, eller en fördjupning, som redovisar ett ställningstagande inom ett visst geografiskt område.

Många planerar för vindkraft

Idag är det många kommuner som arbetar med planering för vindkraft. Flertalet av dem arbetar med tillägg till översiktsplanen. Här redovisas ofta information om var vindkraft kan vara lämplig att bygga och driva eller områden som är direkt olämpliga att använda för vindkraft. Informationen i kommunernas översiktsplaner gäller främst medelstora verk, stora verk och anläggningar vid kust, sjöar samt i territorialvattnet.

Områden som är av riksintresse, däribland riksintresse för vindbruk, och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen eller hur man prioriterar mellan flera oförenliga riksintressen ska alltid redovisas. Om kommunen har prioriterat vindbruk för ett område anger man att det från allmän synpunkt finns goda förutsättningar för att etablera vindkraft i området. Den rättsliga utgångspunkten för att kunna prioritera vindbruk är hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 8 § miljöbalken. Enskilda intressen och vad markägare anser har man normalt inte gjort några bedömningar av.

Översiktsplanen redovisar policy

Översiktsplanen, med tillägg och fördjupningar, kan också redovisa kommunens policy för etablering av vindkraft. Policyn kan hantera frågor som till exempel avstånd mellan verk och avstånd mellan verk och boende. I policyn kan också miniverk och gårdsverk vara berörda.

Övrig information som kan tas upp är till exempel riktlinjer för detaljplanering, genomförandefrågor och uppföljning. Kommunen kan bara ställa detaljplanekrav under vissa begränsade förutsättningar. Däremot har kommunen s.k. vetorätt mot denna typ av anläggning.

Planen kan också beskriva bakgrund och planeringsförutsättningar för vindkraft, förslag om hur vindkraftsutbyggnaden ska ske med till exempel övergripande ställningstagande och riktlinjer samt miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

 

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05