dcsimg

Remiss och Yttrande

Kommunen ska i vissa fall höra grannar, berörda myndigheter m.fl. innan beslut tas.

Detta gäller om platsen ligger utanför detaljplanelagt område eller om projektet innebär en avvikelse från detaljplanen.

Om det inkommer yttranden där någon berörd motsätter sig byggnationen ska byggnadsnämnden göra en bedömning av vems intresse som ska väga tyngst.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23