dcsimg

Informera grannar om eventuella störningar

Oavsett om det vindkraftverk som du tänker uppföra kräver något myndighetstillstånd eller inte så är det alltid bra att berätta för dina grannar om dina planer innan du genomför dem.

I bygglovprocessen har Byggnadsnämnden skyldighet att genom underrättelse ge de som berörs tillfälle att yttra sig över ansökan. Det gäller om vindkraftverket ska uppföras inom detaljplan eller områdesbestämmelser och vindkraftverket innebär en avvikelse från planen eller bestämmelserna. Det gäller också om vindkraftverket ska uppföras utanför detaljplan och åtgärden inte är reglerad i områdesbestämmelser. De som ska höras är:

  • Kända sakägare (fastighetsägare eller innehavare av annan särskild rätt)
  • Kända bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende som berörs
  • Känd hyresgästorganisation

Underrättelsen kan ske med brev, anslag på kommunens anslagstavla, information i ortstidningen eller informationsblad.

Om den som ska bygga ett vindkraftverk själv har informerat de som berörs innan bygglovansökan lämnas in brukar det upplevas som positivt av de som berörs av vindkraftverket. Då vet de redan vad som är på gång när Byggnadsnämnden ger dem möjlighet att yttra sig i samband med bygglovansökan. På så sätt kan man många gånger undvika att beslutet överklagas.

Publicerad: 2015-10-14
Ändrad: 2016-07-29