dcsimg

Byggskede och installation

Foto: Dong Energy

I anknytning till byggskede & installation finns det regler och andra aspekter som är viktiga att känna till.

Det krävs tillstånd av Trafikverket för vägtransporter av vindkraftverk. Det krävs även tillstånd för att få ansluta enskilda till- och utfartsvägar till en allmän väg där Trafikverket är väghållare.

Innan byggnation och resning av verken kan påbörjas behövs byggnadsnämndens startbesked. Det har föregåtts av ett tekniskt samråd där de tekniska egenskapskraven klaras ut. Ett vindkraftverk får normalt inte tas i drift förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. För närmare information se www.boverket.se och länk till PBL kunskapsbanken.

Det behövs också en anmälan till flyghinderdatabasen och vindkraftverken måste även hindermarkeras.

Vid installation gäller Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda samt Svensk Standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis.

Vindkraftverk som anläggs efter en anmälan enligt miljöbalken omfattas inte av krav på ekonomisk säkerhet för nedmontering och återställande av plats.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11