dcsimg

Ansökan

Ansökningar om bygglov och förhandsbesked lämnas in till och prövas av en kommunal nämnd, ofta benämnd byggnadsnämnd i den kommun där vindkraftverket ska placeras. I och med att en ansökan inkommer till kommunen blir det ett formellt ärende.

Ansökan består oftast av en ansökningsblankett som byggnadsnämnden tillhandahåller samt ett antal tillhörande handlingar. De handlingar som krävs för bygglovet är ofta desamma som för anmälan om miljöfarlig verksamhet, dvs. fastighetsbeteckning, verkets läge i x-, y-, z-koordinater, ritning där navhöjd, rotordiameter m.m. framgår, effekt, ljudutbredningskarta, skuggningskarta med tabell och redovisning av platsens vindförhållanden m.m. En viktig detalj är att verkets eller verkens läge måste anges med stor noggrannhet (koordinater med 10 meters noggrannhet), helst inritade på en karta, för att den militära granskningen ska fungera. Sökanden bör även beskriva hur man planerat att utnyttja markresursen så effektivt som möjligt. Kraven på vilka handlingar som är nödvändiga kan skilja från kommun till kommun.

Underlag som rör de tekniska egenskapskraven kan även inges för att få ett startbesked av byggnadsnämnden.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2016-07-29