dcsimg

Beslut

Bygglovbeslut som avser vindkraftverk tas oftast av den politiska nämnd som ansvarar för bygglov i kommunen. Nämnden kan dock ha delegerat beslutanderätten till en enskild tjänsteman som då tar beslutet istället för nämnden.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från dagen för beslutet om lov.

När beslut om bygglov har tagits ska byggnadsnämnden omedelbart underrätta sökanden om innehållet i beslutet. Även de sakägare som yttrat sig i ärendet ska underrättas om beslutet. Om bygglovsansökan avslås kan sökanden överklaga beslutet. Om bygglovsansökan beviljas kan de som yttrat sig i ärendet och andra berörda sakägare överklaga, om de anser att beslutet är felaktigt. Överklagandet lämnas till kommunen, men prövas av länsstyrelsen.

Överklagandetiden räknas från den dagen då klaganden fick del av beslutet. När underrättelse sker via brev startar överklagandetiden det datum då mottagningsbevis eller delgivningskvitto är underskrivet. När delgivning sker via kungörelse startar överklagandetiden normalt det datum som senaste offentliggörande har skett.
Det är viktigt att byggnadsnämnden skaffar sig bevis om att underrättelse om beslut har nått fram till alla som ska underrättas. I annat fall börjar överklagandetiden inte löpa vilket kan leda till att ett överklagande sker under byggprocessen eller till och med när byggprojekt redan är genomfört.

Det bör uppmärksammas att byggnadsnämndens underrättelseskyldighet inte omfattar alla som är berättigade att överklaga ett lovbeslut. Förutom sökanden är det bara de som omnämns i Plan- och bygglagens 8 kap 22 § och som yttrat sig i ärendet som ska underrättas om beslutet. Även de som inte yttrat sig i ärendet kan dock vara berättigade att klaga på beslutet. Tiden för rätt att överklaga börjar löpa först när de klagoberättigade har fått del av beslutet. Det kan därför ligga i sökandens intresse att se till att samtliga grannar och andra som kan beröras av beslutet får en bevislig underrättelse om detta.

Samma regler för överklagande som gäller för bygglov gäller även för förhandsbesked.

 

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2016-07-29