dcsimg

Miljöbalksanmälan

Den som vill bygga en anmälningspliktig vindkraftsanläggning ska göra en skriftlig anmälan till den kommunala nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsområdet.

Anmälan ska skickas in till kommunen i god tid. Verksamheten får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan gjorts om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat (9 kap. 6 c § miljöbalken). Hanteringen regleras i 21–22 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ger tillsynsmyndigheten en möjlighet att bedöma den planerade verksamheten och meddela eventuella försiktighetsmått. Vid bedömningen av den anmälda verksamheten ska hänsyn tas även till andra anläggningar (till exempel kraftledningar och vägar) som kan behövas för verksamheten.

Enligt 26 a § FMH gäller att om kommunen finner att verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska den förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd.

För en medelstor anläggning krävs normalt inte en miljökonsekvensbeskrivning, men i anmälan enligt miljöbalken ska anläggningens påverkan på miljön beskrivas. Berörs skyddad natur gäller särskilda regler. Exploatören har också möjlighet att söka frivilligt tillstånd hos länsstyrelsen för en anmälningspliktig verksamhet, oavsett om den förväntade miljöpåverkan är betydande eller inte (9 kap. 6 § miljöbalken).

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2018-07-06