dcsimg

Anmälan

Vid anmälan av medelstora anläggningar är det inte obligatoriskt med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I anmälan ska dock konsekvenserna för miljön beskrivas. Kommunens miljönämnd har dessutom möjlighet att kräva de utredningar som man anser behövs, till exempel en enklare MKB eller en fullständig MKB med samrådsförfarande motsvarande det som krävs för större anläggningar.

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) 25 § första stycket och 25 a § framgår vad som ska ingå i en anmälan.

Verksamheter som inte alltid ska anses ha betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall i frågan om sådan påverkan ska anses föreligga. Den bedömningen görs, enligt 3 § 2 st. förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (MKBF) utifrån kriterierna som anges i bilaga 2 till förordningen.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2018-07-06