dcsimg

Beslut

En anmälan besvaras genom underrättelse eller beslut. Den kommunala nämnden kan komma fram till fyra alternativa beslut:

  • Om det inte finns några invändningar ska sökanden meddelas att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.
  • Om det är olämpligt att anlägga vindkraftverken på platsen meddelar miljönämnden förbud mot verksamheten.
  • Kommunen meddelar föreläggande om de försiktighetsmått som behövs.
  • Om det bedöms att vindkraftverket medför risk för betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön kan verksamhetsutövaren föreläggas att söka tillstånd (9 kap. 6 a § miljöbalken).

Enligt 26 a § förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) gäller att om den myndighet som handlägger anmälan finner att verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska den förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd.

Den som lämnat in anmälan får inte börja bygga vindkraftverket tidigare än 6 veckor efter det att anmälan lämnats in om inte kommunen bestämmer något annat (9 kap. 6 c § miljöbalken).

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-24