dcsimg

Remiss och Yttrande

När anmälan kommit in ska den kommunala nämnden skicka ett exemplar av handlingarna till länsstyrelsen. Om anmälan getts in till länsstyrelsen, ska länsstyrelsen sända ett exemplar av handlingarna till nämnden.

De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken ska "på lämpligt sätt och i skälig omfattning" få tillfälle att yttra sig över en anmälan. Anmälaren ska beredas tillfälle att bemöta inkomna synpunkter.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-24