dcsimg

Samordning av miljöanmälan och bygglov

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet- och hälsoskydd, FMH (25 b § 2) ska handläggningen av anmälningsärendet (enligt miljöbalken) i lämplig omfattning samordnas med bygglovsprövningen enlig plan- och bygglagen.

Kommunen ska samordna handläggningen av bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken. Förordningen anger inte hur samordningen ska ske varför detta oftast får lösas från fall till fall.

Naturvårdsverket
Boverket
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2018-06-27