dcsimg

Installation

Innan någon elproducerande utrustning installeras i elanläggningen ska det lokala elnätsföretaget kontaktas, även om det sker inom den egna byggnadens elinstallation. Man behöver inte underrätta elnätsföretag om man vill ansluta egen vindkraft, solcellanläggning eller annan strömkälla till sin elanläggning så länge elanläggningen inte har en anslutning till ett externt elnät.

Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda ligger till grund och pekar på Svensk Standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis. För små vindkraftverk bör du bland annat ta hänsyn till SS 436 400 00 avsnitt 551. Varselmärkning ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2). Om det är möjligt ansluts vindkraftverket till det lågspända lokalnätet (400 volt).

Håll rätt avstånd till vindkraftverket

Du får bara ansluta ett vindkraftverk till din egen elinstallation (det vill säga fastigheten) om vindkraftverket finns på samma fastighet och i omedelbar närhet till bostadshuset. Ur vind- och störningssynpunkt bör det finnas ett visst avstånd till bostadshuset. Lantbruksföretag, som har angränsande arrenderad mark, kan placera verket utanför den egna fastigheten.

Elnätsföretaget behöver vanligtvis inte justera i sitt elnät

När anläggningen ansluts inom din egen installation behöver elnätsföretaget som regel inte göra några ändringar i det anslutande elnätet (så länge som utmatningen av effekt inte överstiger den effekt som abonnemanget redan omfattar). Om mätarsäkringarna inte tillåter ett så stort vindkraftverk som du har tänkt dig, bör du i första hand fråga elnätsföretaget om det går att utvidga abonnemanget utan ändringar i det anslutande elnätet.

Fast anslutning ska göras av ett registrerat elinstallationsföretag

En energiproducerande vindanläggning ska normalt kopplas in till elanläggningen med fast anslutning. Inkopplingen till elanläggningen kan i vissa fall ske via särskilt monterat kontaktdon som är spänningslöst när produktionsanläggningen inte är ansluten. En fast anslutning eller montering av särskilt kontaktdon är alltid ett auktorisationskrävande elinstallationsarbete. Arbetet får bara utföras av ett hos Elsäkerhetsverket registrerat elinstallationsföretag för verksamhetstyp produktion. Till företaget finns då knutet en elinstallatör med rätt auktorisationsnivå samt ett egenkontrollprogram för denna typ av elinstallationsarbete. Elsäkerhetsverket har en e-tjänst där du kan kontrollera om företaget är registrerat, se www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget

Använd inte vanliga stickproppar

Det är inte tillåtet att via en utgående gruppledning mata in energi i en elanläggning. På marknaden finns det produkter som är avsedda att anslutas till den befintliga elanläggningen med en vanlig stickpropp i ett vägguttag, vilket inte är tillåtet.

Ledningar får max vara 500 meter

För att elnätets skyddande säkringar säkert ska lösa ut vid ett fel får inte ledningarna mellan närmaste transformator och vindkraftverk vara längre än cirka 500 meter.

Se till att det finns säkra brytställen

Det måste finnas ett säkert brytställe vid produktionsanläggningen. Vid arbete på vindkraftverket måste anläggningen på motsvarande sätt kunna skiljas av från elnätet.

Krav på de elektriska komponenterna

Vindkraftverk ska vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller alla gällande hälso- och säkerhetskrav i tillämpliga regelverk. Tillämpliga regelverk för vindkraftverk är bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3 (Direktiv 2006/42/EG) och Elsäkerhetsverket föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet, ELSÄK-FS 2016:3 (Direktiv 2014/30/EU). Förutom att hela produkten ska vara CE-märkt så ska elektriska komponenter som är avsedda att byggas in i utrustningen, till exempel transformatorer, kablar och lampor, uppfylla Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning, ELSÄK-FS 2016:1 (Direktiv 2014/35/EU).

Om elnätsföretaget vägrar ansluta anläggningen

För att elnätsföretaget ska kunna vägra att på "skäliga villkor" ansluta en anläggning som tekniskt sett är fullgod, krävs det "synnerliga skäl". En sådan vägran kan överklagas till Energimarknadsinspektionen.

Elsäkerhetsverket
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05