dcsimg

Inledande skede

Innan prövningsprocessen sätter igång är det viktigt att i ett inledande skede ta del av relevanta planeringsunderlag och informera sig om hur det planerade projektet kan komma att påverka eller påverkas av olika typer av samhällsintressen m.m.

Planeringsförutsättningar

Under detta avsnitt finner du information om vindförhållanden. Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för ett vindkraftverks årliga produktion.

Andra infrastrukturintressen

Under detta avsnitt kan du läsa om hur infrastrukturintressen rörande väderradar, sjöfart, vägar och järnvägar samt kraftledningar kan påverkas av vindkraftetableringar och hur dessa intressen ska värnas.

Natur, kultur och landskap

Under detta avsnitt görs en genomgång av vilka skyddade naturområden och värdefulla kulturmiljöer som kan vara aktuella att ta hänsyn till i samband med valet av lokalisering för vindkraftsetableringen.

Hälsa och säkerhet

Under detta avsnitt hittar du information om ljud, skuggor, reflexer och ljus samt information om säkerhet och riskavstånd.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2017-05-30