dcsimg

Nedisning och riskavstånd

För att minska risker för att människor och egendom skadas är det lämpligt att det finns ett riskavstånd till platser där människor vistas. Foto: André Maslennikov / IBL Bildbyrå

Från vindkraftverk kan rotorblad och delar lossna och snö och is kan falla ner eller slungas iväg en kortare sträcka.

Mini- och gårdsverk är ofta mindre utprovade än stora verk. Svensk Vindkraftförening gjorde i maj 2009 en markandsöversikt av mindre vindkraftverk. Det finns en standard för mindre verk (IEC 61400-2) som sätter en miniminivå på de kvalitetskrav som kan ställas. Tillverkarens/importörens deklaration om verkets överensstämmelse med standarden bör efterfrågas för att få veta om kraven uppfylls.

För att minimera risker för att allmänhet och egendom ska komma till skada är det lämpligt att det finns ett riskavstånd mellan ett vindkraftverk och platser där människor ofta vistas. Det kan vara bra att med skyltar informera människor som rör sig i närheten av vindkraftverken om eventuella risker och riskzoner.
För att upprätthålla en god säkerhetsnivå fordrar vindkraftverk regelbunden service och underhåll enligt tillverkarens direktiv.

Beträffande elsäkerhet läs vidare under Byggskede, installation & drift/installation.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2016-07-28