dcsimg

Prövningsprocessen

Ta först del av informationen under Inledande skede. Klicka sedan på processtegen nedan för att läsa mer om prövningsprocessen.

De grönfärgade processtegen illustrerar den huvudsakliga prövningsprocessen. De gråfärgade processtegen illustrerar lagar och regler som beroende på olika omständigheter också kan bli aktuella i prövningsprocessen.

Klicka här för att få en överblick av den huvudsakliga prövningsprocessen

För att bygga ett vindkraftverk som motsvarar definitionen av ett Miniverk krävs inget bygglov. En anmälan krävs dock enligt 6 kap. 5 § pkt 8 plan-och byggförordningen.

Oavsett om det vindkraftverk som du tänker uppföra kräver något myndighetstillstånd eller inte så är det alltid bra att berätta för dina grannar om dina planer innan du genomför dem.

Klicka på processpilen nedan för att läsa mer.

Klicka här för att få en överblick av vilka andra lagar och regler som också kan bli aktuella i prövningsprocessen

Vindkraftverk som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken kan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken omfattas av anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten för samråd om vindkraftverket kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Kontakta din kommun eller länsstyrelsen för information om vad som gäller.

Ett vindkraftsprojekt kan beröra fornlämningar som är skyddade enligt Kulturminneslagen. Den som vill bygga på eller i närheten av en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd.

I 7 kap. miljöbalken finns regler om områdesskydd. Redan vid planeringen av vindkraftverk bör man utreda om den tilltänkta platsen omfattas av dessa regler.

Klicka på processpilarna nedan för att läsa mer.

Publicerad: 2015-10-14
Ändrad: 2017-05-30