dcsimg

Behövs en arkeologisk utredning?

När området för vindkraftanläggningen bestämts kan det behöva utredas om det finns fornlämningar som inte registrerats eller inventerats. Många fornlämningar är dessutom inte synliga ovan mark.

När länsstyrelsen gör prövning av ett om vindkraftverk är tillåtligt enligt kulturmiljölagen (KML) kan länsstyrelsen behöva mer kunskap om fornlämningarna på platsen. Då behöver ett fördjupat underlag tas fram. Enligt 2 kap. 11 § KML kan länsstyrelsen besluta om arkeologisk utredning för att ta reda på om fornlämningar berörs av ett vindkraftsprojekt. Utredningen ger också dig viktig information för vidare planering av vindkraftanläggningens lokalisering.

Syftet med en arkeologisk utredning är att fastställa om fornlämningar finns inom området för en planerad byggnation. En arkeologisk utredning innebär i ett första steg att en arkeolog analyserar landskapet och fornlämningsmiljön utifrån de kända fornlämningarna och de erfarenheter som gjorts vid tidigare undersökningar. Nästa moment är en inventering av kända och okända fornlämningar i form av terrängrekognosering av exploateringsområdet. Det sista momentet i en arkeologisk utredning är att de lägen för osäkra fornlämningar som iakttagits vid inventeringen sökschaktas med grävmaskin för att fastställa om en fornlämning finns på platsen. Ibland är endast en mer översiktlig utredning nödvändig och då genomförs endast kartstudier och fältinventering.

Ett beslut om arkeologisk utredning fattas normalt efter att du haft tidigt samråd med länsstyrelsen om fornlämningar. Kostnaden för en arkeologisk utredning betalas av den som ska bygga vindkraftanläggningen. Du ges då tillfälle att acceptera kostnaden eller avstå från den innan beslutet fattas. I det senare fallet behöver du söka en annan lokalisering för vindkraftanläggningen. Beslutet fattas av länsstyrelsen som också anger vem som ska utföra utredningen: ett museum, Riksantikvarieämbetet eller ett fristående arkeologiföretag.

Riksantikvarieämbetet
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23