dcsimg

Tillstånd att ta bort fornlämning

Ett tillstånd till att bygga på eller invid fornlämningar har ofta som villkor att arkeologiska undersökningar behöver utföras.

Ofta går det för vindkraftprojekt att undvika fornlämningar. Om fornlämningar berörs av arbetsföretaget kan det i förlängningen bli aktuellt med ytterligare arkeologiska insatser i form av arkeologiska förundersökningar eller arkeologiska undersökningar.

Som villkor för tillstånd till ingrepp i en fornlämning enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen (KML) får länsstyrelsen ställa krav på arkeologisk förundersökning, arkeologisk undersökning eller andra åtgärder. Länsstyrelsen anger i beslutet vem som ska utföra undersökningen: ett museum, Riksantikvarieämbetet eller ett fristående arkeologiföretag. Kostnaden för de arkeologiska undersökningarna bekostas av dig som ska bygga vindkraftsanläggningen. I bilaga till beslutet finns undersökningsplanen som i detalj beskriver hur undersökningen kommer att genomföras, tidplan och en specificerad kostnadsberäkning. Ett avtal som reglerar era ansvarsförhållanden behöver sedan slutas mellan dig och den arkeologiska organisation som utför undersökningen. Länsstyrelsen har tillsyn över arkeologernas arbete och ställer upp krav på undersökningens kvalitet och innehåll.

Det första steget i ett borttagande av en fornlämning är ofta att länsstyrelsen beslutar om en arkeologisk förundersökning. En förundersökning kan behövas för att hitta fornlämningens avgränsning för att du ska kunna planera så att vindkraftanläggningen lokaliseras utanför fornlämningen. Förundersökningen är då den enda undersökningen som behövs.

I andra fall kan förundersökningar utföras för att ge länsstyrelsen underlag för att besluta om ett slutgiltigt borttagande av en fornlämning eller delar av fornlämningen. Dessa förundersökningar är mer omfattande och ska ge länsstyrelsen ett fullgott underlag för att besluta om en arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen.

En arkeologisk undersökning (utgrävning) innebär att fornlämningen tas bort och dokumenteras. Efter en arkeologiskundersökning är marken fri för byggnation när det gäller fornlämningar.

En arkeologisk undersökning avslutas med att en rapport skrivs som sänds till dig och till länsstyrelsen. Det är också möjligt för dig att få fortlöpande information om undersökningen både muntligt och digitalt. Att du snabbt får underlag från en förundersökning kan vara viktigt för att effektivt kunna planera lokaliseringen av vindkraftanläggningen.

Riksantikvarieämbetet
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23