dcsimg

Byggskede och installation

Foto: Gunnar Britse

I anknytning till byggskede & installation finns det regler och andra aspekter som är viktiga att känna till.

Det krävs tillstånd av Trafikverket för vägtransporter av vindkraftverk. Det krävs även tillstånd för att få ansluta enskilda till- och utfartsvägar till en allmän väg där Trafikverket är väghållare.

Innan byggnation och resning av verken kan påbörjas behöver en bygganmälan och en anmälan till flyghinderdatabasen göras. Vindkraftverken måste även hindermarkeras.

Vid installation gäller Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda samt Svensk Standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11