dcsimg

Logistik och transporter

Vid bedömning av tillstånd för transporter av vindkraftverk tar Trafikverket
hänsyn till samhällskostnader, framkomlighet, miljöpåverkan och trafiksäkerhet.

Samhällssyn på transportlogistik och dispenser för transporter på väg

Trafikverket kommer alltmer att ta hänsyn till miljöpåverkan och samhällsekonomi vid handläggningen av dispensärenden. I Trafikverkets handbok "Tillgänglighet till vindkraftsparker" finns därför ett underlag som hjälper såväl Trafikverkets dispenshandläggare som leverantörer och transportörer att själv bedöma miljöpåverkan och samhällskostnaderna vid olika logistikval.Krav på dispens för transport på allmän väg regleras i trafikförordningen (1998:1276). För transporter som sker inom en kommun görs ansökan hos kommunen och för färd genom flera kommuner hos den trafikverksregion där färden startar. Beslutet innefattar inte färd på enskilda vägar. Sådant tillstånd söks hos vägens ägare.

Handläggningstiden för tillstånd till transporter av vindkraftverk beräknas ta cirka en vecka beroende bland annat på remisser till kommuner och Polisen.

Vägval och transportörens besiktningsansvar

Transportören ska undersöka framkomligheten på den tänkta transportvägen och kontrollera fria höjder och plan- och profilstandard. I ansökan ska transportören bifoga ett intyg om färdväg, som ska visa att den aktuella transporten klarar angiven färdväg. Trafikverket gör därefter en bedömning av bärigheten.

Cabotage

Gällande EU-regler (förordning EEG nr 3118/93 och förordning EEG nr 881/92) för cabotage kan påverka transportörernas logistikval. Många av de fordon som används för transport av vindkraftverk finns inte tillgängliga i Sverige.

Cabotagereglerna, som bland annat styr hur länge ett utlandsregistrerat kommersiellt vägbundet godsfordon kan stanna i Sverige tillämpas av Trafikverket.

Information om vägarbeten och krav på dispenstransportörer och transportledare

Väg- och ledningsarbeten på vägar där staten är väghållare ska ha en godkänd trafikanordningsplan från väghållningsmyndigheterna (Trafikverkets regioner) innan arbeten får påbörjas (vägmärkesförordningen). Information om pågående vägarbeten finns på Trafikverkets webbplats. Det kan dock förekomma driftarbeten och akuta ledningsarbeten med begränsad störning på den ordinarie trafiken som inte redovisas på webbplatsen. Dessa arbeten kan vara besvärande för dispenstransporter.
Transportörerna måste själva kontrollera strax före transporten att den kan ta sig fram. Om anordningar inom ett arbetsområde (vägmärken, fordon, säkerhetsanordningar) tillfälligt måste flyttas är transportören skyldig att kontakta entreprenören för vägarbetet. Anordningarna ska återställas i ursprungligt läge efter transporten på transportörens bekostnad (2 kap. 9 § trafikförordningen).

 

Publicerad: 2015-11-11
Ändrad: 2015-11-11