dcsimg

Kulturmiljö

Foto: Riksantikvarieämbetet

Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön som vittnar om historiska och geografiska sammanhang. Kulturmiljön är en viktig del av kulturarvet, som utgörs av traditioner, idéer och värden som vi medvetet eller omedvetet övertar från tidigare generationer. Vad som betraktas som kulturarv förändras över tiden och är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar.

De i landskapet mångskiftande historiska spåren berättar om människors livsvillkor, värderingar och tankevärld, från förhistorisk tid fram till i dag. De historiska spåren finns överallt runt om oss i vardagen. De är fysiskt påtagliga, som till exempel byggnader, vägnät, parker, åkrar och ängar, men också immateriella spår som ortnamn eller berättelser om människor och platser.

Den kommunala fysiska planeringen är ett viktigt instrument för att klarlägga om, och i så fall hur, vindkraften kan samordnas med för vindkraft känsliga kulturmiljöer. Även om översiktsplaner inte är juridiskt bindande styr allt fler kommuner lokalisering och utbyggnad med detta instrument. Många kommuner har också särskilda vindkraftsplaner där avvägningar mot andra intressen gjorts.

Riksantikvarieämbetet
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11