dcsimg

Naturmiljö

Vindkraftexploatering kan påverka naturvärden på flera olika sätt beroende på val av plats och utformning. Lokaliseringen har en avgörande betydelse hur naturmiljön påverkas av etableringen. Vid den samlade bedömningen av vilken plats som är lämplig för etablering krävs att påverkan på både naturvärden samt upplevelsevärden för friluftslivet beaktas.

Påverkan på mark och vattenområden

Det går åt mark och vattenområden både för själva vindkraftsverken och för olika anläggningsarbeten såsom vägbyggen och ledningsdragningar. Vid planering behöver även påverkan på hydrologiska förhållanden beaktas.

Känsliga arter kan missgynnas

Vid ett olämpligt platsval kan känsliga djur och växter påverkas negativt om viktiga livsmiljöer försvinner eller fragmenteras. Fåglar kan påverkas genom kollision med vindkraftverkens rotorblad, habitatförlust och barriäreffekt och fladdermöss som jagar vid vindkraftverk riskerar att dödas. Kunskap om lokala förhållanden är avgörande för att kunna bedöma om lokalisering av vindkraft kan ske utan negativ påverkan på känsliga arter.

Effekter för friluftslivet

En vindkraftpark syns över stora områden och kan påverka friluftslivet, särskilt i områden där upplevelsevärden är starkt knutna till orördhet, tystnad, vildmarkskänsla och obruten landskapsbild. Avvägningar måste göras utifrån varje enskilt områdes värden. Förutom vägar och byggnader kan även ljud, skuggor och belysning påverka friluftslivet.

Skyddade områden

För skyddade områden gäller särskilda regler, vindkraftetablering är vanligen inte förenligt med syftet för områdesskyddet. Länsstyrelse och kommun kan ge närmare upplysning om detta.

Vindval - forskning om vindkraftens påverkan

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö (se länk till höger). Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Resultaten kan användas som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar liksom i planerings- och tillståndsprocesser inför vindkraftsetableringar.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11