dcsimg

Elkoncession

Bestämmelserna i 2 kap. ellagen (1997:857) stadgar kraven för byggandet och användandet av elektriska starkströmsledningar, nätkoncessioner. Närmare bestämmelser finns i elförordningen (1994:1250).

Energimarknadsinspektionen (Ei) prövar ansökningar om nätkoncession (tillstånd) för linje och nätkoncession för område. Ur vindkraftshänseende är främst nätkoncession för linje aktuellt. En nätkoncession gäller tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år. En nätkoncession för linje får dock begränsas att gälla för en viss tid om sökanden begär det eller om det annars finns särskilda skäl. Giltighetstiden får i ett sådant fall vara som längst femton år. Ei får inte avgöra ärenden som avser utlandsförbindelser. Regeringen avgör dessa ärenden.

Nätkoncession för linje avser en ledning med i huvudsak bestämd sträckning och nätkoncession för område ger innehavaren rätt att inom ett närmare angivet område bygga och använda ledningar upp till en viss spänning. Till byggandet av en ledning räknas inte enbart själva uppförandet av ledningen utan även schaktning, skogsavverkning och liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen. En nätkoncession för linje får endast beviljas om anläggningen är lämplig ur allmän synpunkt och får inte strida mot gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Sökanden ska vara lämplig från allmän synpunkt, det vill säga att sökanden har tillräcklig ekonomisk och teknisk kompetens och en organisation som tydligt skiljer på nät- och elhandelsverksamhet.

En nätkoncession ska förenas med de villkor som kan krävas för att skydda allmänna och enskilda intressen och som säkerhet för att sökanden står för kostnaderna för att ta bort ledningen och återställa området. En nätkoncession kan också behöva villkoras gällande själva anläggningens uppförande och utnyttjande.

Vid tillståndsprövningen enligt ellagen ska 2-4 kap., 5 kap. 3 § och 1 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) tillämpas. I ansökan om nätkoncession för linje ska en miljökonsekvensbeskrivning framtagen enligt reglerna i 6 kap. miljöbalken ingå. Frågor som har prövats i ett mål eller ärende om tillstånd enligt miljöbalken behöver emellertid inte prövas på nytt i ärendet om nätkoncession. Om det i målet eller ärendet om tillstånd enligt miljöbalken finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljön som ledningen kan medföra, behöver det inte finnas någon särskild miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsärendet.
Ett internt nät för överföring av el mellan produktionsanläggningar (t ex vindkraftverk) kan vara undantaget från kravet på nätkoncession. Detta framgår av 22 a § i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). Enligt denna bestämmelse kan ett internt nät som förbinder två eller flera elektriska produktionsanläggningar, som utgör en funktionell enhet, byggas och användas utan nätkoncession.
Regleringen av undantag från koncessionsplikt är sådan att undantagen som står angivna i förordningen gäller direkt. Det är således inte ett dispensförfarande, där man måste ansöka för att undantaget ska gälla. Vid osäkerhet om undantag gäller kan Ei efter ansökan lämna ett bindande tolkningsbesked. Ei:s beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

 

Energimarknadsinspektionen
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23