dcsimg

Ansökan

Till en ansökan om nätkoncession för linje ska förutom en samrådsredogörelse och en MKB bifogas en topografisk karta, en teknisk beskrivning, en förteckning över berörda fastighetsägare, en sammanfattning till berörda fastighetsägare, ett registreringsbevis samt en redogörelse för sökandens organisation. Ett beslut från länsstyrelsen om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § miljöbalken ska också bifogas.

Den topografiska kartan ska visa ledningens sträckning och läget för tillhörande kraft-, kopplings- och transformatorstationer och dylikt. Kartan ska vara i skala 1:50 000 eller större. Kartan ska överensstämma med gällande ledningar och koncessionsgränser.

En teknisk beskrivning av den planerade ledningen ska innehålla en kostnadsberäkning och en ritning av ledningens konstruktion samt uppgift om hur ledningen ska anslutas till produktionsanläggning, station eller annan ledning. Den tekniska beskrivningen ska innehålla uppgifter huruvida den planerade ledningen korsar allmän väg, järnväg, område för sjötrafik, svagströmsledningar eller andra starkströmsledningar, samt om den planerade ledningen berör område för flygtrafik.

Den bifogade fastighetsägarförteckningen ska innehålla fastighetsbeteckning, namn och adress till fastighetsägare längs den planerade ledningssträckan. Ägs eller innehas en fastighet av fler än en fysisk eller juridisk person måste uppgifter lämnas för var och en. En dubbel uppsättning av självhäftande adressetiketter över aktuella fastighetsägare ska också lämnas in till myndigheten.

Registreringsbeviset bör vara så aktuellt som möjligt, och ska inte vara äldre än 6 månader. Företräds sökanden av ombud eller om ansökan undertecknas av annan än behörig firmatecknare ska en fullmakt i original inges. Bedrivs sökandens verksamhet i förvaltningsform ska detta särskilt anges tillsammans med kommunens organisationsnummer.

Av redogörelsen ska framgå hur ledningsfunktioner avseende elteknik och företagets ekonomi upprätthålls. Funktioner kring projektering, planering, anläggningsarbeten, drift och underhåll, mätning, rapportering kundservice och kundtjänst ska redovisas. Sköts inte dessa funktioner av egen personal ska det framgå att andra, genom avtal ansvarar över att de utförs i tillräcklig omfattning och med nödvändig kompetens. Slutligen ska det framgå hur företaget avser att upprätthålla en beredskapsorganisation för att begränsa avbrott och fel.

Ett beslut från länsstyrelsen om ledningen kan antas ge betydande miljöpåverkan eller inte ska bifogas ansökan. Antas det att ledningen kommer att ge betydande miljöpåverkan ska samrådet innefatta en vidare krets (se 6 kap. 4 § första stycket 2 miljöbalken).

Energimarknadsinspektionen
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23