dcsimg

Samråd

Det åligger sökanden (nätbolget) att samråda med berörda myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer innan en koncessionsansökan lämnas in till Energimarknadsinspektionen för prövning.

I 6 kap. 4 § finns bestämmelser om den samrådsprocess som utgör en del av arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet ska genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en ansökan tas fram och den miljökonsekvensbeskrivning som krävs upprättas. Samrådet ska avse ledningens lokalisering, omfattning, utformning samt miljöpåverkan. Genom samrådet ska det finnas en möjlighet för bland annat närboende att lämna synpunkter på exempelvis ledningens lokalisering och utformning.

Samrådet syftar till att berörda intressenter ska kunna vara med och påverka på ett tidigt stadium. För att samrådet ska kunna godkännas krävs därför att det inleds innan några avgörande beslut har fattats, som binder senare beslut. Det krävs även att deltagarna i samrådet givits en reell möjlighet att påverka utformningen och lokaliseringen av projektet. Samråd ska hållas för projektet i sin helhet. Frågor om ledningsdragningen och vindkraftsparken ska därför behandlas i ett sammanhang.

Energimarknadsinspektionen
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23