dcsimg

Kommunens tillstyrkan

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Detta gäller dock inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kapitlet miljöbalken (MB). Detta ("kommunala vetot") framgår av 16 kapitlet 4 § MB. Bestämmelsen trädde i kraft 1 augusti 2009.

Bestämmelsen innebär att prövningsmyndigheten vid en prövning av en ansökan om tillstånd för att uppföra en vindkraftsanläggning, endast får ge ett tillstånd om kommunen har tillstyrkt det. Den gäller även anmälningspliktiga vindkraftverk som frivilligt ansökt om tillstånd. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten med stöd av 17 kap. 6 § miljöbalken, om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd.

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan har sedan den infördes skapat oklarheter kring vad som ska tillstyrkas och hur regeln ska tillämpas. Den har därigenom inneburit en osäkerhetsfaktor i tillståndsprocessen inte bara för vindkraftsföretagen utan även för kommuner och prövningsmyndigheter i deras handläggning.

För att underlätta kommunernas bedömningar och få till stånd mer enhetliga rutiner har Energimyndigheten och Naturvårdsverket, i samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Nätverket för vindbruk, tagit fram en vägledning för kommunal tillstyrkan. I vägledningen ges rekommendationer för hur bestämmelsen bör tillämpas och olika aktörers roller och ansvar tydliggörs. Vägledningen hittar du till höger under Relaterad information.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23