dcsimg

Ansökan - utredning

Ledningsrätt bildas vid lantmäteriförrättning.

Ansökan

Ledningsrättsförrättning söks hos Lantmäteriet, som är en opartisk myndighet. Ledningshavaren, den som avser att bygga en ledning, skickar in en ansökan om ledningsrätt till närmaste lantmäterikontor.

Utredning och eventuellt myndighetssamråd

Förrättningslantmätaren utreder ärendet. Vid behov samråder denne med andra myndigheter som till exempel byggnadsnämnd, länsstyrelse, Naturvårdsverket med flera.

Vid förrättningen utreds förutsättningarna för ledningsrätten. Både samhällets och enskildas intressen vägs in. Fördelarna med ledningsrätten måste vara större än nackdelarna och den får inte strida mot plan enligt plan- och bygglagen eller andra bestämmelser. Lantmäteriet sköter de kontakter som behövs för genomförandet av förrättningen, till exempel med fastighetsägare och andra myndigheter.

Det finns möjlighet för berörda att ställa frågor till förrättningslantmätaren, som även tar emot synpunkter och diskuterar yrkanden.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23