dcsimg

Beslut

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen fattar beslut i ärendet. Samtidigt fattas beslut om huruvida miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven enligt 6 kap. miljöbalken.

Länsstyrelsen kan inte tillåta en etablering om inte kommunen tillstyrker vindkraftsutbyggnaden enligt 16 kap 4 § miljöbalken.

Eventuellt överklagande

Den som berörs av tillståndsbeslutethar rätt att överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen. Överklagandet skickas in till länsstyrelsen som sedan sänder skrivelsen tillsammans med underlag i ärendet till mark- och miljödomstolen.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23