dcsimg

Samråd

Den som avser att uppföra och driva en vindkraftanläggning ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan bli särskilt berörda, detta framgår av 6 kapitlet miljöbalken.

Lagstiftningen om samråd i arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar finns i miljöbalkens 6 kapitel, 4 – 6 §§. Inför upprättandet av en MKB ska sökande i ett tidigt skede vända sig till länsstyrelsen för samråd samt till tillsynsmyndigheten (om det inte är länsstyrelsen) och till de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Sökande (”verksamhetsutövaren”) lämnar ett samrådsunderlag till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (oftast kommun) och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

 

Samrådsunderlaget är en skriftlig redogörelse för den planerade verksamhetens

  • lokalisering
  • omfattning
  • utformning
  • förutsedd miljöpåverkan

I samband med samrådet anger länsstyrelsen inriktning av och omfattning på miljökonsekvensbeskrivningen. När verksamheten innebär betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren även samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23