dcsimg

Samordning av detaljplan och tillstånd enligt miljöbalken

Det är endast i undantagsfall som detaljplan krävs för nya vindkraftsanläggningar. Men om kommunen konstaterar att detaljplan krävs för det aktuella området är det lämpligt att planläggningen av vindkraftsanläggningen koordineras med tillståndsprocessen enligt miljöbalken. Möjligen kan det vara så att kommunen tar ställning till behovet av detaljplan först vid samrådet enligt miljöbalken.

Det kan krävas en MKB både för detaljplanen och för tillståndsansökan enligt miljöbalken. Lämpligen tar kommunen redan i programsamrådet ställning till om det behövs en miljöbedömning i samband med upprättande av detaljplanen. Oberoende av om det finns behov av en MKB för detaljplan finns det krav på samråd för framtagande av detaljplanen.

Det är lämpligt att den sökande tar kontakt med kommunen för att diskutera möjligheter till en samordning av MKB-processen med kommunens processer med miljöbedömning och framtagande av detaljplan. Alla samordningsinsatser kräver att sökande, kommun och länsstyrelse är överens om handläggningsgången.

Det första formella samrådet där en samordning kan ske är i programsamrådet för planen och samrådet enligt miljöbalken. I praktiken kan det samordnas så att kommunens utskick om planen även innehåller verksamhetsutövarens information om det aktuella projektet. Kommunens informationsmöte om planprogrammet kan också innehålla ett avsnitt där verksamhetsutövaren redogör för sitt projekt. En annonsering m.m. måste vara tydlig på att det är kommunen som har samrådsansvaret i planärendet men den sökande som har samrådsansvaret i MKB-processen enligt miljöbalken.

Boverket
Naturvårdsverket
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2016-07-29