dcsimg

Arbetsföretagets tillåtlighet

Om fornlämningar finns på eller i närheten av platsen där du planerar att uppföra en vindkraftsanläggning måste du ansöka hos länsstyrelsen om tillstånd till ingrepp i fornlämningen.

Om samrådet med länsstyrelsen visat att det inte går att lokalisera vindkraftanläggningen så att fornlämningar undviks och du ändå vill gå vidare måste du ansöka om tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Länsstyrelsen prövar då om tillstånd kan lämnas enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (KML). Länsstyrelsen gör en avvägning mellan arbetsföretagets samhällsnytta och fornlämningens betydelse. Länsstyrelsen får bara lämna tillstånd till ingreppet i fornlämningen om exploateringsintresset väsentligt överstiger bevarandeintresset. Ofta har tillståndet villkor enligt 2 kap. 13 § KML i form av krav på arkeologiska undersökningar som ska bekostas av exploatören (se nedan).

Du kan behöva ansöka om tillstånd enligt KML även om vindkraftsanläggningen inte ska byggas på utan i närheten av en fornlämning. Till varje fast fornlämning hör ett fornlämningsområde som utgörs av ett så stort område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta fornlämningsområde har samma lagskydd som själva fornlämningen.

Länsstyrelsen fattar efter ansökan beslut om vindkraftanläggningen är tillåtlig enligt KML. Om ansökan enligt miljöbalken upprättats och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) innefattar analyser av fornlämningar och kulturmiljöer kan dessa handlingar tillsammans med eventuell arkeologisk utredning utgöra ansökan. I annat fall måste du skicka en särskild ansökan till länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen för att höra vilka underlag som krävs i form av kartmaterial och liknande. Det är viktigt att ansökan kommer in till länsstyrelsen i god tid. Viktigt att tänka på är också att arkeologiska undersökningar normalt inte utförs under vinterhalvåret. För att ett tillstånd till ingrepp i en fornlämning ska kunna lämnas måste du vara ägare till marken eller ha markägarens medgivande som måste bifogas ansökan skriftligt.

Om en fornlämning påträffas och blir känd först under grävning eller annat arbete med vindkraftanläggningen ska arbetet omedelbart avbrytas till den del där fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen.

Riksantikvarieämbetet
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23