dcsimg

Finns det fornlämningar?

Det kan spara såväl tid som pengar för dig som vill bygga om du kan undvika områden med fornlämningar. Du bör därför i ett tidigt skede kontakta länsstyrelsen.

I ett tidigt skede bör den som avser att bygga en vindkraftanläggning ta reda på om fornlämningar finns på platsen. Merparten av alla kända fasta fornlämningar finns registrerade i Fornminnesregistret (FMIS) som nås via Fornsök på Riksantikvarieämbetets webbplats (www.raa.se).

Det är lämpligt är att utföra en första analys av fornlämningsbilden redan tidigt i planeringen av vindkraftanläggningen. Det kan göras i samband med den ansökan som tas fram inom ramen för tillståndsprövningen enligt miljöbalken (MB), med eventuell tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), eller lovgivningen enligt plan- och bygglagen (PBL). Beskrivningen av projektets påverkan och konsekvenser för fornlämningar blir här en del av den samlade beskrivningen av anläggningens påverkan på de kulturmiljövärden som finns på platsen. Det är viktigt att den som utför kulturmiljöanalysen i en MKB har kompetens att analysera och bedöma fornlämningar. Läs vidare i avsnitten om MKB respektive kulturmiljö.

Det är klokt att tidigt samråda med länsstyrelsen eftersom de har goda kunskaper om till exempel hur väl inventerat det aktuella området är och vetskap om hur stor sannolikheten är att träffa på okända fornlämningar. Detta tidiga samråd bör göras innan exakta lägen för vindkraftverk och tillhörande anläggningar låses fast. Ofta kan vindkraftprojekt undvika fornlämningar. Länsstyrelsen kan ge råd om alternativa lokaliseringar i syfte att undvika eller minimera ingrepp i fornlämningar.

Är du osäker på om din vindkraftsanläggning kommer att beröra fornlämningar ska du alltid rådfråga länsstyrelsen. Din förfrågan bör innehålla ett kartmaterial som redovisar anläggningens utbredning.

Det kan dessutom finnas behov av särskild utredning för att klargöra om fornlämningar finns inom exploateringsområdet (se nedan). Om fornlämningar visar sig finnas inom området där vindkraftverket ska byggas kan det bli aktuellt med ytterligare arkeologiska undersökningar (se nedan). Huvudregeln är att det är du som verksamhetsutövare som bekostar eventuella arkeologiska utredningar och undersökningar.

De situationer då du bör kontakta och samråda med länsstyrelsen är:

  • om en fornlämning finns redovisad i Fornsök (det digitala fornminnessystemet FMIS) på eller i närheten av det område där du planerar att uppföra din vindkraftanläggning.
  • om platsen ligger inom ett större område med täta fornlämningsförekomster som finns registrerade i Fornsök.
  • om platsen ligger i sådan terräng eller sådant vattenområde där fornlämningar ofta påträffats vid tidigare arkeologiska undersökningar. Exempel på sådana områden kan vara åssträckningar, sandiga sydsluttningar, strandområden etc.

Riksantikvarieämbetet
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23