dcsimg

Flyghinderanmälan

Bildmaterial: Försvarets bildbyrå samt FreeDigitalPhotos.net. Photographers: Dan & Arvind Balaraman. Fotomontage: Jakob Gille

Försvarsmakten äger hela den nationella flyghinderdatabasen som förvaltas av LFV Flyginfo SE. Alla flyghinder måste rapporteras in till Försvarsmakten. När ett flyghinder har rapporterats får all luftfart i landet – både civil och militär, tillgång till informationen.

Sverige är anslutet till FN-organet International Civil Aviation Organization (ICAO) och är därmed skyldig att upprätta en elektronisk terräng- och hinderdatabas. I luftfartslagen 6 kap 23 § fastslås det att en flyghinderanmälan ska upprättas för byggnader och anläggningar som kan tänkas utgöra en fara för flygsäkerheten. Informationen används inom flera olika områden, bland annat på flygkartor och i olika publikationer till piloter – såväl militära som civila.

En flyghinderanmälan ska skickas in till Försvarsmakten minst fyra veckor innan den planerade byggnaden eller anläggningens höjd överstiger 45 m inom sammanhållen bebyggelse alternativt 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse. En flyghinderanmälan får inte skickas in innan slutpositionen för hindret är definitivt fastställd. Vid uppförande av flera vindkraftverk i samma projekt bör flyghinderanmälan göras successivt.

Vindmätningsmaster är enligt nu gällande plan- och bygglag (PBL) inte bygglovspliktiga. En flyghinderanmälan skall ändå upprättas för dessa i enlighet med Luftfartslagen och Luftfartsförordningen.

Blanketten för flyghinderanmälan finns tillgänglig här till höger under rubriken "Relaterad information".

Flyghinderanmälan skickas brevledes till Försvarsmakten, Högkvarteret, 107 85 Stockholm, alternativt elektroniskt till exp-...@mil.se med en kopia till LFV Flyginfo SE med fm.flyg...@lfv.se samt till regist...@fmv.se.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-12