dcsimg

Installation

Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda ligger till grund och pekar på Svensk Standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis. Varselmärkning ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2).

En energiproducerande vindanläggning ska normalt kopplas in till elanläggningen med fast anslutning. Inkopplingen till elanläggningen kan i vissa fall ske via särskilt monterat kontaktdon som är spänningslöst när produktionsanläggningen inte är ansluten. En fast anslutning eller montering av särskilt kontaktdon är alltid auktorisationskrävande elinstallationsarbete. Arbetet får bara utföras av ett hos Elsäkerhetsverket registrerat elinstallationsföretag för verksamhetstyp produktion. Till företaget finns då knutet en elinstallatör med rätt auktorisationsnivå samt ett egenkontrollprogram för denna typ av elinstallationsarbete. Elsäkerhetsverket har en e-tjänst där du kan kontrollera om företaget är registrerat, se www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget

Se till att det finns säkra brytställen

Det måste finnas ett säkert brytställe vid produktionsanläggningen. Vid arbete på vindkraftverket måste det på motsvarande sätt kunna skiljas av från elnätet.

Krav på de elektriska komponenterna

Vindkraftverk ska vara CE-märkta vilket innebär att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller alla gällande hälso- och säkerhetskrav i tillämpliga regelverk. Tillämpliga regelverk för vindkraftverk är bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3 (Direktiv 2006/42/EG) och Elsäkerhetsverket föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet, ELSÄK-FS 2016:3 (Direktiv 2014/30/EU). Utöver att hela produkten ska vara CE-märkt med avseende på ovanstående regelverk så ska elektriska komponenter som är avsedda att byggas in i utrustningen, till exempel transformatorer, kablar och lampor, uppfylla Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning, ELSÄK-FS 2016:1 (Direktiv 2014/35/EU).

Om elnätsföretaget vägrar ansluta anläggningen

För elnätsföretaget ska kunna vägra att på "skäliga villkor" ansluta en anläggning som tekniskt sett är fullgod, krävs det dock "synnerliga skäl". En sådan vägran kan överklagas till Energimarknadsinspektionen.

Elsäkerhetsverket
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-12